Научен доклад ID 1084 : 2014/3
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Ивайло Анастасов, Чавдар Колев

Представени са резултатите от натурни експерименти за подобряване на земната основа в стоманобетонно хале, разположено върху слаба земна основа. Изпълнени са два тестови участъка. Тe включват премахване на съществуващия насип и замяната му с нов по два варианта. Измерванията за модулите на еластичност и на деформация са с кръгла щампа, съгласно БДС 15130-80 и са проведени на всеки етап от изпълнението на пробните участъци. За целта е използвана следната механизация: виброваляк с тегло 10t, колесен багер с обратна лопата, мини – челен товарач, фреза Asphalt Zipper. Направена е оценка на годността на земната основа за надеждна експлоатация при бъдещия производствен процес в сградата. Разработен е числен модел по Метода на крайните елементи, чийто резултати са сравнени с тези от опитите in-situ и е оптимизирано техническото решение. Моделирани са два варианта на земната основа, първият от които е по Tеорията на Mohr-Coulomb, а вторият е по Теорията на Boussinesq за линейно-еластична среда. След избора на проектните решения в процеса на изграждане са направени допълнителни натурни изследвания за доказване на проектните параметри на готовата конструкция. Така е постигната оптимизация на проектното решение чрез итерационно допълване на изчислителния модел с опитните резултати.

open/download as PDF
слаба почва натискова плоча опити in-situ опитни резултати МКЕweak soil plate loading test in-situ tests test results FEMИвайло Анастасов Чавдар Колев

BIBLIOGRAPHY

[1]. BDS 15130-80, Pochvi stroitelni. Opredelyane na elastichniya i deformatsionen modul chrez natovarvane s kragla plocha.
( [1]. БДС 15130-80, Почви строителни. Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча. )

[2]. BDS EN 933-1:2012, Izpitvaniya za opredelyane na geometrichnite harakteristiki na skalnite materiali. Chast 1: Opredelyane na zarnometrichniya sastav. Metod chrez presyavane.
( [2]. БДС EN 933-1:2012, Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. )

[3]. BDS EN 1997-1.: Geotehnichesko proektirane. Osnovni pravila.
( [3]. БДС EN 1997-1.: Геотехническо проектиране. Основни правила. )

[4]. BDS EN 1997-2.: Geotehnichesko proektirane. Izsledvane i izpitvane na zemnata osnova.
( [4]. БДС EN 1997-2.: Геотехническо проектиране. Изследване и изпитване на земната основа. )

[5]. Dingozov, G.A., T.Etimov, B.Kirov, Fundirane v slabi pochvi, Tehnika, Sofiya, 1980.
( [5]. Дингозов, Г.А., Т.Етимов, Б.Киров, Фундиране в слаби почви, Техника, София, 1980. )

[6]. Ilov, G., T.Germanov, Zh.Zhelev, B.Kirov, D.Denev, L.Mihova, R.Varbanov, A.Totsev, M.Todorov, Iv.Ivanov, Rakovodstvo po geotehnika, KIIP, Sofiya, 2012.
( [6]. Илов, Г., Т.Германов, Ж.Желев, Б.Киров, Д.Денев, Л.Михова, Р.Върбанов, А.Тоцев, М.Тодоров, Ив.Иванов, Ръководство по геотехника, КИИП, София, 2012. )

[7]. Etimov, T., Zemna mehanika. Fundirane, ABS Tehnika, Sofiya, 2011.
( [7]. Етимов, Т., Земна механика. Фундиране, АБС Техника, София, 2011. )

[8]. Michova, L., C. Kolev - Improvement of the Soil under the Concrete Pavement of a Plant’s Hall - Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013

[9]. Evstatiev,D. - Metodi za podobryavane na stroitelni pochvi, S. BAN, 2009.
( [9]. Евстатиев,Д. - Методи за подобряване на строителни почви, С. БАН, 2009. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките