Научен доклад ID 1014 : 2014/3
ЛИНЕЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ТЯГОВ АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ

Чавдар Джамбазки

Описан е обект за автоматично управление – асинхронен двигател (АД). Цел на работата е разработка на система за управление на АД с разработка на програма при различни закони на управление. Направен е обзор на съществуващите системи за управление и са формулирани техническите изисквания към системата. Показано е, че честотното управление на АД не удовлетворява изискванията във връзка, с което е предложено да се приеме закон за управление на напрежението на двигателя във функция от честотата и товара, обезпечаващо намаляване на загубите в двигателя, предложено от М. П. Костенко.


асинхронен двигател векторно управление фазови координати честотно управление обобщена електрическа машинаasynchronous motor vector control phase coordinates frequency control generalized electrical machineЧавдар Джамбазки

BIBLIOGRAPHY

[1] Usoltsev A. A. Vektornoe upravlenie asinhronnymi dvigatelyami. Uchebnoe posobie. SPb: SPbGITMO (TU), 2002.
( [1] Усольцев А. А. Векторное управление асинхронными двигателями. Учебное пособие. СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002. )

[2] Epshteyn I. I. Avtomatizirovannyy elektroprivod peremennogo toka. M., Energoizdat, 1982.
( [2] Эпштейн И. И. Автоматизированный электропривод переменного тока. М., Энергоиздат, 1982. )

[3] Schönfeld R. Digitale Regelung elektrischer Antriebe. Berlin, Technik,1987

[4] Potapenko E. M., E. E. Potapenko, A. V. Solomaha. Prostaya sistema vektornogo upravleniya asinhronnymi dvigatelyami s klemmnymi izmereniyami. Vіsnik Natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu „Harkіvskiy polіtehnіchniyіnstitut”. Harkіv, NTU «HPІ». 2005.
( [4] Потапенко Е. М., Е. Е. Потапенко, А. В. Соломаха. Простая система векторного управления асинхронными двигателями с клеммными измерениями. Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічнийінститут”. Харків, НТУ «ХПІ». 2005. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките