Научен доклад ID 982 : 2014/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА В ТРАНСПОРТНАТА ФИРМА

Николай М. Николов

Докладът разглежда иновацията в нейната същност и характеристика в управлението на транспортната фирма. Определени са четирите стъпки за развитие на иновативното управление, също така са разгледани и са класифицирани видовете иновации според начина на прилагане, вида на резултатите и подходите в управлението на транспортната фирма. Изведен е иновационния процес и организационната култура като етапи и начин за постигане на иновативно управление в транспортната фирма. Направена е характеристика на устойчивата иновация в транспортната дейност, на целите и инструментите за постигане на устоичиво иновативно развитие на транспортната фирма.

open/download as PDF
иновация транспортна фирма транспортен процес устоичиво развитие методи на иновациите.innovation transport company transport process sustainable development methods of innovations.Николай М. НиколовBibliography

[1]. Oslo Manual, 3rd Edition Guidelines for collecting and interpreting innovation, (2005) : 46.

[2]. Oslo Manual, 3rd Edition Guidelines for collecting and interpreting innovation, (2005): 56.

[3]. Oslo Manual, 3rd Edition Guidelines for collecting and interpreting innovation, (2005): 57.

[4]. Oslo Manual, 3rd Edition Guidelines for collecting and interpreting innovation, (2005): 51.

[5]. Gerard H. (Gus) Gaynor, Innovation by Design: What It Takes to Keep Your Company on the Cutting Edge, (2002): 27.

[6]. Gerard H.(Gus) Gaynor, (Innovation by Design: What It Takes to Keep Your Company on the Cutting Edge, (2002): 24.

[7]. Mark Stefik and Barbara Stefik, Breakthrough. Stories and Strategies of Radical Innovation, (2004): 235.

[8]. Mark Stefik and Barbara Stefik, Breakthrough. Stories and Strategies of Radical Innovation, (2004): 237.

[9]. World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Oxford and New York. Oxford University Press, (1987): 63.

[10]. Gerard H. (Gus) Gaynor, Innovation by Design: What It Takes to Keep Your Company on the Cutting Edge,(2002): 51.

[11]. United Nations, Rio Declaration on Environment and Development. The United Nations Conference on Environment and Development, New York, (1992): 12.

[12]. World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Oxford and New York. Oxford University Press, (1987): 67.