Научен доклад ID 974 : 2014/3
АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ В СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Елисавета Богомилова Малинова

В доклада е направен анализ на пътнотранспортните произшествия с железопътен и автомобилен транспорт. Периода на анализа обхваща годините от 2007 до 2013. Представена е нормативната уредба в областта на безопасността в двата вида транспорт. Направени са съответните изводи.

open/download as PDF
пътнотранспортни произшествия автомобилен транспорт железопътен транспорт ранени загиналиaccidents road transport rail transport injured killed.Елисавета Богомилова МалиноваBibliography

[1] ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година, относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност,

[2] Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.

[3] Директива 2009/149/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 година, за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие.

[4] НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 7.06.2013 г.,

[5] Национале статистически институт,

[6] Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на свижение по пътнищата,

[7] Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година, относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

[8] Национална стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътнищата на Република България за периода 2007 – 2010г. Основната й цел е едно постоянно намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия и броя на загиналите и ранени граждани от тях.

[9] Национална стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътнищата на Република България за периода 2011 – 2020г. Основната й цел е намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия към 2020г., спрямо показателите за 2010г.