Научен доклад ID 971 : 2014/3
ОТНОСНО ОЦЕНКАТА НА РИСКА В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИ

Илия Шъркалев, Златин Трендафилов,

Оценката на риска е един от показателите за оценяване и класиране на проекти в различни процедури. В доклада е разгледан подход за систематизация, структуриране и количествена оценка на разнообразни фактори, влияещи върху изпълнението на проекти. Направен е опит за изграждане на модел за количествена оценка влиянието на тези фактори. Оценени са неопределеността, коефициентите на влияние и грешки върху крайния резултат.

open/download as PDF
Проект. Техническо задание. Риск. Неопределеност.Project. Technical problem. Risk. Uncertainty.Илия Шъркалев Златин ТрендафиловBibliography

[1].Д-р Д. Динев ,катедра „Строителна механика” УАСГ, Записки на лекции по „Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия”.

[2].Проф.д-р Профосс „Измерение в промышленности”,Москва „Металургия” 1990.

[3].Колектив авторов „Взаимозаменяемость и технические измерения в машиностроении”, Москва „Машиностроение” 1972.