Научен доклад ID 970 : 2014/3
ОБОБЩЕН АНАЛИТИЧЕН МОДЕЛ НА НОВОИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Димитър Димитров

Настоящият доклад представя обобщения аналитичен модел на новоизграждащата се интегрирана информационна система за управление на процесите във ВТУ „Тодор Каблешков“. Дефинирани са основните функционалности и информационни потоци свързани с управлението университетските процеси. Представен е обобщен аналитичен модел на университетските процеси вързани с управлението и предоставянето на информационните услуги. Изпълнението на проекта е базирано на съвременните уеб-ориентирани тенденции в програмирането на информационни системи.

open/download as PDF
уеб-интегрирана информационна система аналитичен модел управление дейностите на университет информационни услуги.Web-integrated information system an analytical model management activities of University information services.Димитър ДимитровBibliography

[1] Dimitrov D., The New Development Project of Integrated Information System of Management in Todor Kableshkov University of Transport, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2013, UNWE, Sofia

[2] Димитров Д., Василев Д., Функционален анализ на новоизграждащата се интегрирана информационна система за управление на ВТУ „Тодор Каблешков“, Conference proceeding of 21st International Scientific Conference ТРАНСПОРТ-2013

[3] Техническа документация на проект BG051PO001-3.1.08-0007, „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

[4] Техническа документация на проект BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.