Научен доклад ID 962 : 2014/3
АНАЛИЗ НА ЗАКЪСНЕНИЯТА НА ТОВАРНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кирил Карагъозов, Мирена Тодорова

Анализът на случайните величини -закъснения на влаковете в следствие на различни причини (инфраструктура, превозвач, външни влияния) се основава на обработката на наличните статистически данни за брой и продължителността на отказите. Статистическите данни за тези причини са налични в агрегиран вид, което налага да се разработи модел за оценка на отделната продължителност на отказа. Използват се известните в Теория на вероятностите зависимости на централните моменти на случайна величина, която е сума на случаен брой независимо разпределени случайни величини. Този подход позволява да се намерят средната стойност и дисперсията на продължителността на отказа /закъснението/ и тези две характеристики да се използват за апроксимация на неизвестното разпределение на продължителността на отказа с Гама разпределение.

open/download as PDF
сума на случайни променливи вероятностно разпределение сумата на случайна променлива анализ на данни от закъсненияprobability distribution sum of random variable data analysis of delaysКирил Карагъозов Мирена ТодороваBibliography

[1] Вентцель Е.С., Овчаров, задачи и упражнения по теории вероятностей, Moskwa,2003

[2] Двустранен протокол между Управителя на железопътната инфраструктура и Превозвача БДЖ, 2012 г.

[3] Taylor H.,Karlin S., An introduction to stochastics modeling 3-rd edition

[4] Tijms H.C., A first course in stochastic models, WILEY, 2003,