Научен доклад ID 926 : 2014/1
СТРУКТУРЕН И КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПОДБИВНИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ТРАВЕРСОПОДБИВНИ МАШИНИ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Борис Георгиев Петков

Материалът съдържа анализ и класификация на подбивния механизъм, според структурните му особености. Представен е кинематичен анализ на същия механизъм, като е приложен аналитичен подход. На база на проведения анализ са определени зависимостите между геометричните и кинематичните параметри на механизма, представени са функциите на положението и скоростите на отделните звена.

open/download as PDF
кинематичен анализ подбивен механизъм таверсоподбивни машини.kinematic analysis tamping unit tampers.Борис Георгиев ПетковBibliography

[1] Минчев Н., Живков В., Енчев К., Стоянов П. – Теория на машините и механизмите, „Техника”, София , 1991 г.,

[2] Патьов Д., Андонов А., - Теория на машините и механизмите, ВТУ ”Т. Каблешков”, София 2010 г.,

[3] Василев Д., Иванов А. - Теоретична механика, ВТУ ”Т. Каблешков”, София, 2008 г.,

[4] Писарев А., Парасков Ц., Бъчваров С. - Курс по теоретина механика 2 част (Динамика), „Техника”, София, 1975 г.,

[5] Сырещиков Ю. и др. – Новые путевые машины, „Транспорт”, Москва, 1984 г.,