Научен доклад ID 480 : 2010/2
Аналитичен подход и модел за анализ и оценка на безопасността на човекомашинни системи за управление на експлоатационния процес в транспо

Христо Христов, Мария Христова, Николай Георгиев

Осигуряването на надежден и безопасен превозен процес в различните видове транспорт е един от най-важните елементи на тяхната качествена работа. Натрупаният експлоатационен опит у нас и в чужбина недвусмислено показва, че този проблем става все по-актуален. Той би могъл да бъде отнесен към най-сериозните и комплексни проблеми на съвременността, тъй като надеждността на транспортния процес зависи не само от нормалното функциониране на техническите средства (подвижен състав, осигурителна техника, железен път, други), но също и от адекватното поведение на експлоатационния персонал (включително и от нивото на оптимално съгласуване на характеристиките на човека-оператор и техническите средства). С други думи, съответната техническа (машинна) система в транспорта (проектирана с цел извършване на характерни операции по отношение управлението на експлоатационния процес) е едната компонента, от която зависи сигурността на движението. Другата компонента е човекът-оператор (диспечер, влаков машинист, ръководител на движение, водач на автомобил), който е в непрекъснато взаимодействие с машината (диспечерска или гарова централизация, бордова система на локомотива, система за автоматично водене и пр.).
Последните няколко десетилетия бележат определен интерес към въпросите, свързани с анализа, моделирането и оценката на поведението на човекомашинните системи (включително и в транспорта). Това доведе до значително нарастване броя на изследванията, научните трудове и публикациите. Веднага трябва да се изтъкне, че значителен брой от тях са посветени на решаването на частни задачи. Новото време и особеностите на техническата експлоатация на транспорта обаче изискват комплексно решаване на проблема. В този смисъл, настоящата разработка предлага комплексен аналитичен подход и модел за анализ на човекомашинни системи за управление на превозния процес в различните видове транспорт.
Въз основа на метода "анализ на състоянията" (анализ на Марков) настоящата статия предлага аналитичен подход и модел за анализ и оценка на безопасността на човекомашинни системи за управление на експлоатационния процес в транспорта. На базата на реални данни от техническата експлоатация са определени показателите за безопасност на конкретна железопътна човекомашинна система. Разработеният модел е универсален и е практически приложим (при наличието на необходимите статистични данни за изчисляване параметрите на модела) за анализ и оценка на безопасността на ред човекомашинни системи в транспорта.

open/download as PDF
Транспорт безопасност човекомашинни системиtransport safety man-machine systemХристо Христов Мария Христова Николай Георгиев