Научен доклад ID 468 : 2010/1
Напрежения, изчисление и оценка на качеството на пресовото съединение колело-ос на вагонни колооси

Владимир Александров, Вожислав Вукадинович

От гледна точка безопасността на железопътният транспорт, колоосите са най-отговорните възли на железопътните возила. В настоящата статия се разглежда якостното състояние на пресовото съединение колело-ос на колоосите, основните принципи за изчисление на това съединение, както и процедурата за контрол на качеството му.

open/download as PDF
железопътни превозни средства напрегнато състояние изчисляване контрол на качеството.Railway vehicles state of stress calculation control of quality.Владимир Александров Вожислав Вукадинович