Научен доклад ID 2280 : 2022/3
АНАЛИТИЧНО И ЕКСПИРЕМАНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕКУПЕРАТИВНИТЕ РЕЖИМИ НА ТРОЛЕЙБУСИ SOLARIS 27TR ЗА УЧАСТЪЦИ ЗАХРАНВАНИ ОТ ФИДЕРИ “БОЯНА” И “МУР” КЪМ ТИС “ПАВЛОВО” В ГРАД СОФИЯ - ЧАСТ I

Любомир Секулов, Мартина Томчева

Обектът на изследване в доклада са участъци от тролейбусно трасе по бул. Братя Бъкстон, София, захранван от токоизправителна станция (ТИС) “Павлово” през фидери “Бояна” и “Мур”. Електрическите транспортни средства (ЕТС), които се експлоатират в участъка са тролейбуси (ТБ) модели Solaris 27Tr с възможност за рекуперативно спиране. ТБ обслужват линия ТБ9 от мрежата на обществения транспорт на град София и се експлоатират от “Столичен електротранспорт” ЕАД. Експерименталното изследване е направено при нормални експлоатационни условия за периода от 1 юли до 7 юли 2022 г. на територията на ТИС “Павлово”. Измервани са токовете (прави и обратни) през фидери “Бояна” и “Мур”, както е и измерено напрежението на общата захранваща шина. Измерванията са правени едновременно в реално време, целодневно и са направени записи на стойностите с период на семплиране 100 ms. Основната цел е да се определи разходът на електрическа енергия за участъка в зависимост от режима и графика на движение на ЕТС, както и усвоената рекуперативна енергия при различните режими.

Паради големия брой данни получени от изследванията и разнопосочните анализи материалът е разделен в две части. В настоящия доклад (част I), са показани основните характеристики и параметри на изследвания участък и резултатите от измерените напрежения на общата шина в ТИС “Павлово”. Направен е анализ на получените резултати.


наземен електрически транспорт електрически транспортни средства тролейбуси рекуперативно спиране фидери токоизправителни станции.land electric transport electric transport vehicles trolleybuses recuperative braking feeders current-rectifier stЛюбомир Секулов Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [1] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[2] Balgaranov L. Elektricheski transport. Sofiya, 2009 g.
( [2] Българанов Л. Електрически транспорт. София, 2009 г. )

[3] Stolichen elektrotransport EAD ,
( [3] Столичен електротранспорт ЕАД , )

[4] Nezevak V.L. Otsenka vliyaniya sistemy nakopleniya energii na uroven napryazheniya na shinah aktivnogo posta sektsionirovaniya postoyannogo toka, UDK 621.311, DOI: 10.30987/1999-8775-2021-8-46-60
( [4] Незевак В.Л. Оценка влияния системы накопления энергии на уровень напряжения на шинах активного поста секционирования постоянного тока, УДК 621.311, DOI: 10.30987/1999-8775-2021-8-46-60 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките