Научен доклад ID 2251 : 2022/3
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ЗЕМЕТРЪС СПОРЕД ЕВРОКОД 8 И БЪЛГАРСКИТЕ НОРМИ

Стойна Любенова Костова

В статията са дадени особеностите на изчисляване на подпорните стени на земетръс. Засегнати са стандарти и принципи за изчисляване на подпорни стени според българските норми. Показано е каква е изискуемата височина на подпорната стена, в зависимост от материала и сеизмичността на района, в който се изгражда тя според „Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“[1]. Дадени са изискванията и основните правила и принципи на европейските стандарти при изчисляване на подпорните стени на земетръс. При изчисляването на подпорни стени на сеизмични въздействия се прилагат съвместно Еврокод 7 част 1 и Еврокод 8. Разгледано e определянето на динамичния земен натиск при хоризонтално и вертикално сеизмично въздействие и коефициентите на страничен земен натиск при земетръс. Отделено е внимание на определяне на коефициентите при активен и пасивен земен натиск с формулите на Мононобе - Окабе. При изчисляване на подпорни съоръжения на земетръс може да се използват опростени методи. Посочено е влиянието на „втечняването” на потенциално опасни почви при сеизмично натоварване. В зависимост от способността на водата да се движи спрямо почвения скелет по време на динамично въздействие почвените условия се определят като динамично водонепропускливи и динамично водопропускливи. Важно е да отбележим, че не трябва да се фундира във водонаситени пясъци склонни към „втечняване“.


подпорни стени Еврокод 8 земетръс втечняване земен натискretaining walls Eurocode 8 earthquake liquefaction earth pressure.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1]. V Naredba №2 za proektirane na sgradi i saorazheniya v zemetrasni rayoni, DV 68, 2007
( [1]. В Наредба №2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, ДВ 68, 2007 )

[2]. BDS EN 1998-5:2005 (Evrokod 8-5), Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya Chast 5: Fundamenti, podporni konstruktsii i geotehnicheski aspekti, BIS, 2007
( [2]. БДС EN 1998-5:2005 (Еврокод 8-5), Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти, БИС, 2007 )

[3]. BDS EN 1997-1 (Evrokod 7-1): Geotehnichesko proektirane. Chast 1: Osnovni pravila, BIS, 2005
( [3]. БДС EN 1997-1 (Еврокод 7-1): Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила, БИС, 2005 )

[4]. BDS EN 1998-1:2005 (Evrokod 8-1) Chast 1: Obshti pravila, seizmichni vazdeystviya i pravila za sgradi, BIS, 2005
( [4]. БДС EN 1998-1:2005 (Еврокод 8-1) Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради, БИС, 2005 )

[5]. BDS EN 1998-1/NA Natsionalno prilozhenie (NA) kam Evrovkod 8-1: Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya Chast 1: Obshti pravila, seizmichni vazdeystviya i pravila za sgradi, BIS, 2012
( [5]. БДС EN 1998-1/NA Национално приложение (NA) към Евровкод 8-1: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради, БИС, 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките