Научен доклад ID 2233 : 2022/3
ДЪЛГОТРАЙНОСТ (РЕСУРС) НА КОЛООСИ ОТ ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ

Ваньо Ралев, Добринка Атмаджова

Въпросът за осигуряване и контрол на ресурса на подвижния състав и неговите възли е пряко свързан с осигуряването на надеждност и безопасност на транспортния процес. Отправната точка за решаване на този проблем е способността да се определи ресурсът на даден продукт или неговите компоненти на всички етапи от жизнения цикъл. За това се използват и усъвършенстват теоретични методи за изчисление на ресурс в комбинация с усъвършенстване на диагностичните методи и технологията на обслужване.

Тъй като броят на елементите и възлите от ходовата част на пътнически вагони за изследване дълготрайността или ресурса изискват много обемна разработка, авторите фокусират изследванията си върху елементите на колоосите – колела. За тези детайли, от чиято работа до голяма степен зависи безопасността и ефективността на пътническите вагони в тяхната цялост и е необходимо събирането на голямо количество информация за повреди/откази.

Освен това износването и пробегът са зависими случайни величини. Връзката между техните математически очаквания и средно-квадратичните отклонения се определя от регресионни уравнения. Приема се, че тези зависимости са линейни. Коефициентите на зависимост се определят по метода на най-малките квадрати. Въз основа на получените в изследването резултати се прави изводът, че определящ елемент за ресурса е дебелината на бандажа и параметрите на реборда.


пътнически вагони колооси колела износване дълготрайност.passenger wagons wheelsets wheels wear durabilityВаньо Ралев Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov V., Izsledvane na lokomotivni koloosi kato faktor za bezopasnostta na dvizhenieto v zhelezopatniya transport – Monografiya, 2021, 122 s.
( [1] Николов В., Изследване на локомотивни колооси като фактор за безопасността на движението в железопътния транспорт – Монография, 2021, 122 с. )

[2] Boyadzhiev V., Izsledvane na nadezhdnostta s ogled na modernizatsiya na mehanichnata chast na slozhen tehnicheski obekt, El. spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii” t. 13, br.3/1, stat. № 1162, str. ІІ40-ІІ45, 2015 g, ISSN N1312-3823
( [2] Бояджиев В., Изследване на надеждността с оглед на модернизация на механичната част на сложен технически обект, Ел. списание ”Механика Транспорт Комуникации” т. 13, бр.3/1, стат. № 1162, стр. ІІ40-ІІ45, 2015 г, ISSN N1312-3823 )

[3] Solod, V.I. Avtomaticheskoe upravlenie rezhimami rezaniya metallov/V.I. Solod, V.V. Glushko, G.G. Gegelov. — M.: Mashinostroenie, 1979. — 157 s.
( [3] Солод, В.И. Автоматическое управление режимами резания металлов/В.И. Солод, В.В. Глушко, Г.Г. Гегелов. — М.: Машиностроение, 1979. — 157 с. )

[4] Strutinskiy, V.B. Stohastichnі protsesi u gіdroprivodah verstatіv: monogr./V.B. Strutinskiy, V.M. Tіhenko. — Odesa: Astroprint, 2009. — 456 s.
( [4] Струтинський, В.Б. Стохастичні процеси у гідроприводах верстатів: моногр./В.Б. Струтинський, В.М. Тіхенко. — Одеса: Астропринт, 2009. — 456 с. )

[5] Tihenko V.N., Pchelinskiy S.V., Povyshenie effektivnosti obrabotki OVYShENIE EFFEKTIVNOSTI OBRABOTKI NA KOLESOTOKARNYH STANKAH, Pratsі Odeskogo polіtehnіchnogo unіversitetu, 2012. Vip. 1(38) ISSN 2076-2429 (print) ISSN 2223-3814 (on line)
( [5] Тихенко В.Н., Пчелинский С.В., Повышение эффективности обработки ОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ НА КОЛЕСОТОКАРНЫХ СТАНКАХ, Праці Одеського політехнічного університету, 2012. Вип. 1(38) ISSN 2076-2429 (print) ISSN 2223-3814 (on line) )

[6] Heumann, H., (1954) ”Grundzuge du fuhrung du Shienenfahrzeuge.” R. Oldenburg, Munich, 1954.

[7] Marcotte, P. P., Caldwell, W. N. and List, H. A., (1978) ”Performance Analysis and Testing of a Conventional Three-Piece Freight Car Truck Retrofitted to Provide Axle Steering,” ASME Winter Annual Meeting, Dec.1978, CN Rail Research Internal Report Nb. 154, Nov. 1978.

[8] Ghonem, H. and Gonsalves, R., (1978) ”Comparative Performance of Type II Trucks,” Canadian Pacific Department of Research, Report No. 5576-78, Nov. 1978

[9] Ghonem, H. and Kalousek, J. , (1981) ”The Use of Angle of Attack Measurements to Estimate Wear Under Steady State Rolling Conditions,” Int`l Conf. on Wheel/Rail Load and Displacement Measurement Techniques, Cambridge, MA., Jan. 1981

[10] Vogel, R. and Kurek, E. G., (1981) Railroad Track - Theory and Practice,” Ed. Frizz Fastenrath, Frederick Under P blishing Co., 1981

[11] Elkins, J. A., and Eickhoff, B., (1979) “Advances in Nonlinear Wheel/Rail Force Prediction Methods and Their Validation” ASME Winter Annual Meeting, Dec. 1979

[12] Kumar, S. and Rao, Prasanna, D. L., (1984) ”Wheel-Rail Contact Wear, Work, and Lateral Force for Zero Angle of Attack - A Laboratory Study” JDS, MC, Vol.106, Dec.1984, pp. 319-326.

[13] Kumar, S., Rao, Prasannan, D. L., and Krishпamoorthy, P. K., (1984) ”Development of Wear Indices for the prediction of Wear in Transit Systems -Laboratory Investigation of Wheel-Rail Wear,” Final Report submitted for approval to Transportation Systems Center, Contract DTRS 57-82-C-0044, May 1984

[14] Archard, J. F., (1953) ”Contact and Rubbing of Flat Surfaces,” J. of App. Physics, Vol. 24, No. 8, 1953, pp. 981-988

[15] Allen, R. A. and Jollay, J. P., (1981) ”The Mechanical Aspects of Wheel/Rail Wear,” Proc. FAST Engineering Conference, Nov. 1981

[16] БДС EN 13262:2020/A1:2022 Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product ments

[17] Bizic M., Petrović D., Tomić Z., Miloš C. and Djinović Z., Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Meas. Sci. Technol. 28 - 075902 (25pp), 2017

[18] UIC 515 Passenger rolling stock - Trailer bogies, 2001

[19] Atmadzhova D. Izsledvaniya na retsiklirani patnicheski vagoni. Sofiya, HIІІ NK s mezhdunarodno uchastie na VTU “T. Kableshkov”, 2003, s. 197-203
( [19] Атмаджова Д. Изследвания на рециклирани пътнически вагони. София, ХIІІ НК с международно участие на ВТУ “Т. Каблешков”, 2003, с. 197-203 )

[20] Penchev, Ts., D. Atmadzhova, Analiz na prichinite za intenzivno iznosvane na rebordite za patnicheski vagoni ot parka na BDZh. Sofiya, Elektronno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii“ br. 1, 2003, s. BG-2.19 - BG-2.29
( [20] Пенчев, Ц., Д. Атмаджова, Анализ на причините за интензивно износване на ребордите за пътнически вагони от парка на БДЖ. София, Електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“ бр. 1, 2003, с. BG-2.19 - BG-2.29 )

[21] HANNEFORTH W., W. FISCHER. Laufwerke., Transpress VEB Verlag fur Vekehrswesen, Berlin 1986

[22] Atmadzhova D. (2004) Theoretical and experimental method of determining angle of attack between wheel and rail with rolling stock running in curves XI SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON `04, Serbia and Motenegro Faculty of Mechanical Engineering University of Nis. 2004

[23] Mitrev R. Prilozhenie na veroyatnostno-statisticheskite metodi za analiz i sintez na stroitelni, minni i podemno-transportni mashini i sistemi. Izdatelstvo „Propeler“, Sofiya, 2021. ISBN: 978-954-392-669-5
( [23] Митрев Р. Приложение на вероятностно-статистическите методи за анализ и синтез на строителни, минни и подемно-транспортни машини и системи. Издателство „Пропелер“, София, 2021. ISBN: 978-954-392-669-5 )

[24] Mitrev R. Kompyutarno modelirane i simulatsiya. Diskretni stohastichni sistemi. Propeler, Sofiya, 2021. ISBN 978-954-392-668-8.
( [24] Митрев Р. Компютърно моделиране и симулация. Дискретни стохастични системи. Пропелер, София, 2021. ISBN 978-954-392-668-8. )

[25] Mitrev R. Kompyutarno modelirane i simulatsiya. Modelirane na neprekasnati dinamichni sistemi. Vtoro preraboteno i dopalneno izdanie. Tehnicheski universitet – Sofiya, 2022. ISBN 978-619-167-462-6
( [25] Митрев Р. Компютърно моделиране и симулация. Моделиране на непрекъснати динамични системи. Второ преработено и допълнено издание. Технически университет – София, 2022. ISBN 978-619-167-462-6 )

[26] Stoilova S., Pop-Andonov, G., Study of railway transport using correlation and regression analysis Transport Means - Proceedings of the International Conference,Volume 2008-October, 2018, pp.615-622, 22nd International Scientific on Conference Transport Means 2018, Lithuania, 3 October 2018 through 5 October 2018, Code 140271, ISSN 1822-296X (print), ISSN 2351-7034 (on-line)

[27] Stoilova S., Vojtek M., Kendra M., Optimization of railway vehicles circulation in passenger transport, Transportation Research Procedia, ISSN: 2352-1465, Volume 40, 2019, pp. 586-593, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, TRANSCOM 2019, Novy Smokovec - Grand Hotel BellevueHigh Tatras, Slovakia, 29 May 2019 through 31 May 2019, Code 150446 https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.084

[28] Stoilova S., Evaluation the efficiency of urban transport modes using multi-criteria analysis, Transport Means - Proceedings of the International Conference 2019-October, pp. 35-47 ,23rd International Scientific Conference on Transport Means 2019, Hotel GabijaPalanga, Lithuania, 2 October 2019 through 4 October 2019, p.35-47, Code 152673, ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките