Научен доклад ID 2188 : 2022/1
ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ

Кирил Маринков

Предложена е методика за оценка на риска при експлоатация на подвижни работни площадки. Процедурата оценка на риска се състои в съпоставяне на разкритите опасности с критериите за премахване на риска или приемлив риск. Най-напред се определят условията на работа на подвижната работна площадка, нейното състояние и групата на режима на работа. Извършва се идентификация на опасностите, възникващи при експлоатация с разкриване на всички възможни откази и предизвикващите ги причини. Дефектите са класифицирани по два признака: място на възникване и причина за възникване, а вероятностния анализ на безопасността се извършва с метода за анализ на видовете откази и тяхната критичност (FMECA).

Методът на експертната оценка на честотите на неблагоприятното събитие се свежда до статистическа обработка на бални оценки на групата квалифицирани специалисти - експерти, отговорили на пет въпроса за относителната тежест на значимите опасности установени при тяхната идентификация. Качествената оценка на честотите на неблагоприятното събитие се заключава в позоваване на литературен източник на експертна оценка на група специалисти в дадената област. Въз основа на получения индекс на опасностите, се определят качествените и количествени показатели на честотите на неблагоприятното събитие.

В заключение са направени препоръки за намаляване на риска при експлоатация на подвижните работни площадки.


Подвижни работни площадки оценка на безопасността и анализ на риска.Кирил Маринков

BIBLIOGRAPHY

[1] Bragin V.V, F. Chabon, Otsenka riska i posledstviy otkazov kompleksnoy sistemm, konstruktsii, protsessov, Yaroslavl, 1997.
( [1] Брагин В.В, Ф. Чабон, Оценка риска и последствий отказов комплексной системм, конструкции, процессов, Ярославль, 1997. )

[2] Georgiev N. „Osnovi na teoriyata na nadezhdnostta“, VTU „Todor Kableshkov“, 2009g.,
( [2] Георгиев Н. „Основи на теорията на надеждността“, ВТУ „Тодор Каблешков“, 2009г., )

[3] Korotkiy A.A., Upravlenie prommshlenoy bezopastyu podemngh sooruzheniy, Vestnik Vladikavkaskogo nauchnogo tsentra, tom 8, №3, 2008 g., 65-73 s.
( [3] Короткий А.А., Управление проммшленой безопастью подемньгх сооружений, Вестник Владикавкаского научного центра, том 8, №3, 2008 г., 65-73 с. )

[4] Karapetkov St., L. Dimitrov, N. Kotsev, B. Grigorov, L. Lazov, Povtorna petorna sadebno-tehnicheska ekspertiza otnosno intsident s avtovishka AKLIFT 31500, Sofiya, 2013 g.
( [4] Карапетков Ст., Л. Димитров, Н. Коцев, Б. Григоров, Л. Лазов, Повторна петорна съдебно-техническа експертиза относно инцидент с автовишка AKLIFT 31500, София, 2013 г. )

[5] Kotsev N., Kr. Krastanov, Analiz na riska na spetsialni tehnicheski sredstva “Payatsi“, XVII Mezhdunarodno nauchno-tehnicheska konferentsiya «Transport 2006», VTU «Todor Kableshkov», 9-10 Noemvri, Sofiya 2006 g.
( [5] Коцев Н., Кр. Кръстанов, Анализ на риска на специални технически средства “Паяци“, XVII Международно научно-техническа конференция «Транспорт 2006», ВТУ «Тодор Каблешков», 9-10 Ноември, София 2006 г. )

[6] Kotsev N., L. Lazov, Bezopasnost i otsenka na riska pri tovaropodemni kranove, NKMU po Aviatsionna, avtomobilna i zhelezopatna tehnika i tehnologii, BulTrans - 2014, Sozopol, sbornik dokladi, 110-114 s.
( [6] Коцев Н., Л. Лазов, Безопасност и оценка на риска при товароподемни кранове, НКМУ по Авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, BulTrans - 2014, Созопол, сборник доклади, 110-114 с. )

[7] Krastanov Kr., Ustoychivost i bezopasnost pri rabota s avtomobilni kranove, Balgarsko spisanie za inzhenerno proektirane, br.14 avgust 2012, str.35- 42, ISSN 1313 – 7530
( [7] Кръстанов Кр., Устойчивост и безопасност при работа с автомобилни кранове, Българско списание за инженерно проектиране, бр.14 август 2012, стр.35- 42, ISSN 1313 – 7530 )

[8] Marinkov K., Izsledvane na tehnicheskoto sastoyanie na razlichni vidove podvizhni rabotni ploshtadki, XXV Mezhdunarodno nauchno-tehnicheska konferentsiya «Transport 2021», VTU «Todor Kableshkov», 7-9 Oktomvri, Sofiya 2021 g.
( [8] Маринков К., Изследване на техническото състояние на различни видове подвижни работни площадки, XXV Международно научно-техническа конференция «Транспорт 2021», ВТУ «Тодор Каблешков», 7-9 Октомври, София 2021 г. )

[9] Tsvetkov Ts., Otsenka na riska pri eksploatatsiya na bordovi kranove, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 17, broy 3, 2019g.
( [9] Цветков Ц., Оценка на риска при експлоатация на бордови кранове, Механика Транспорт Комуникации, том 17, брой 3, 2019г. )

[10] BDS EN 12100:2011g. Bezopasnost na mashinite. Obshti printsipi za proektirane. Otsenyavane na riska i namalyavane na riska.
( [10] БДС ЕN 12100:2011г. Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране. Оценяване на риска и намаляване на риска. )

[11] GOST R ISO/MZK 31010-2011 Metod otsenki riska. M., Standartinform, 2012.
( [11] ГОСТ Р ИСО/МЗК 31010-2011 Метод оценки риска. М., Стандартинформ, 2012. )

[12] GOST R 51901.12-2007 Metod analiza vidov i posledstviy otkozov, M., Standartinform, 2008.
( [12] ГОСТ Р 51901.12-2007 Метод анализа видов и последствий откозов, М., Стандартинформ, 2008. )

[13] https://www.damtn.government.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките