Научен доклад ID 1964 : 2020/3
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ ПО ДАННИ ОТ SPT – СРАВНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ЕВРОКОД 7 И ПО БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ

Чавдар Колев

Новият стандарт за проектиране на строителни конструкции Еврокод все още предизвиква редица въпроси от методически характер. Затова целта на доклада е да даде отговор на редица такива въпроси, отнасящи се до Еврокод 7. Подходът за определяне на носимоспособността на пилотните фундаменти чрез динамична пенетрация (SPT) е позабравен у нас поради липсата на примственост между поколенията, а в новите стандарти този подход е актуализиран и намира приоритетно място за приложение в практиката като един от най-надеждните и най-бързите за работа. Изследването е направено чрез съпоставителен анализ на решенията по стария и по новия стандарт. Резултатите от изчисленията на една и съща проектна ситуация по различни стандарти са сравнени аналитично и графически, направени са оценки и препоръки за практиката. Съпоставяни са анализите по Еврокод 7 и по досегашните два български стандарта – нормите за проектиране на пилотно фундиране и тези за стоманобетонни мостове. Данните за почвата са получени чрез стандартен пенетрационен тест SPT. Решението по Еврокод 7 е направено по втория проектен подход DA2, записан в стандарта и възприет за прилагане у нас. Въпреки това, направени са пояснения за прилагането и на другите два проектни подхода DA1 и DA3. Резултатите показват, че и двата досегашни български стандарти са значително по-консервативни от Еврокод 7. Потърсени са и са подчертани причините за тази разлика. Оценени са ползата и смисълът от въвеждането на единните европейски стандарти за проектиране на конструкции в строителството.


проектна стойност почва проектен подход натоварване частен коефициент слягане носимоспособностDesign value soil design approaches load partial coefficient settlement bearing capacityЧавдар Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] Evrokod 7: Geotehnichesko proektirane, Chast 1: Osnovni pravila – BDS EN 1997-1:2005./*
( [1] Еврокод 7: Геотехническо проектиране, Част 1: Основни правила – БДС ЕN 1997-1:2005./* )

[2] Evrokod 7: Geotehnichesko proektirane, Chast 1: Osnovni pravila / Natsionalno prilozhenie – BDS EN 1997-1/NA:2007.
( [2] Еврокод 7: Геотехническо проектиране, Част 1: Основни правила / Национално приложение – БДС ЕN 1997-1/NA:2007. )

[3] Normi za proektirane na pilotno fundirane. BSA, 6/1993.
( [3] Норми за проектиране на пилотно фундиране. БСА, 6/1993. )

[4] Vremenen pravilnik za proektirane na betonni i stomanobetonni patni mostove. Tehnika, S., 1973.
( [4] Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове. Техника, С., 1973. )

[5] Frank, R. Designe of pile foundations following Eurocode 7. Proceedings XIII Danube–European Conference on Geotechnical Engineering. Lubljana, 2006.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките