Научен доклад ID 1076 : 2014/3
НЕИЗПРАВНОСТИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ СТРЕЛКИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УСЛОВИЯТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

Дарина Нитова

Докладът разглежда неизправностите, възникващи в процеса на експлоатация в железопътните стрелки от гледна точка на взаимодействието между подвижния състав и пътя. Подробно се дискутират възможните неизправности във всеки елемент на стрелката и последиците им върху движението на возилата. Специално внимание се обръща на предписанията на действащите норми за железопътни стрелки и за експлоатация на железопътната инфраструктура.

open/download as PDF
неизправност железопътна стрелка сърце кръстовина език раменна релса рогова релса контрарелсаmalfunction switch frog crossing blade bend in stock rail wing rail guard railДарина НитоваBibliography

[1.] „Норми и изисквания за железопътни стрелки тип 49 и по-тежки“ София, „Техника“, 1983 (Normi I iziskvanija za jelezoputni strlki tip49 r po-tejki, Sofia, “Technika”, 1983)

[2.] Наредба № 51 за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура , (Naredba № 51 za iziskvanijata za technicheska eksploatazija na jelezoputnata infrastruktura)

[3.] Фришман М.А. „Как работает путь под поездами“ М. „Транспорт“ 1975. (Frishman M. A. “Kak rabotaet put pod poezdami“. M. „Transport” 1975)

[4.] Волошко Ю. Д., Орловский А. Н. „Как работяют стрелочные переводы под поездами“. М. „Транспорт” 1987, (Voloshko J. D.q Orlovski A. “Kak rabotaut strelochnie perevodi pod poezdami“. M. „Transport” 1987)