Научен доклад ID 1054 : 2014/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ЦЕНТРАЛНИТЕ РОДОПИ

Станимир Стоилов, Тихомир Крумов, Николай Учиков

Изследвана е първичната и вторичната горска пътна мрежа в района на Централните Родопи и са определени средните разстояния, средни наклони, среден коефициент на удължение, деформацията по пътната повърхнина на горскотранспортните линии. В ДГС-Широка лъка гъстотата на първичната горска пътна мрежа е 12,22 m/ha, по-голяма от средната за страната. Въпреки това състоянието на съществуващата горска пътна инфраструктура в района на Родопите, както и в цялата страна е незадоволително. Направени са изводи и предложения за подобряване на горската пътна мрежа и транспортното разработване на горскоексплоатационните басейни в Централните Родопи.

open/download as PDF
горска пътна мрежа гъстота среден наклон средна дължина коефициент на удължаванеforest road networkdensity average slope average length bypass coefficientСтанимир Стоилов Тихомир Крумов Николай УчиковBibliography

[1.] Николов, В. Технически особеностина горските пътища. Механика, транспорт, съобщения, бр. 3, 2011, с. 28-31.

[2.] Николов, В. Проектиране и строителство на пътища. С., 2012.

[3.] Христов, Ст. Горски транспорт. Земиздат, С., 1970.

[4.] Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г. Министерство на земеделието и храните, ноември, 2013 г.