Научен доклад ID 1014 : 2014/3
ЛИНЕЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ТЯГОВ АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ

Чавдар Джамбазки

Описан е обект за автоматично управление – асинхронен двигател (АД). Цел на работата е разработка на система за управление на АД с разработка на програма при различни закони на управление. Направен е обзор на съществуващите системи за управление и са формулирани техническите изисквания към системата. Показано е, че честотното управление на АД не удовлетворява изискванията във връзка, с което е предложено да се приеме закон за управление на напрежението на двигателя във функция от честотата и товара, обезпечаващо намаляване на загубите в двигателя, предложено от М. П. Костенко.

open/download as PDF
асинхронен двигател векторно управление фазови координати честотно управление обобщена електрическа машинаasynchronous motor vector control phase coordinates frequency control generalized electrical machineЧавдар ДжамбазкиBibliography

[1] Усольцев А. А. Векторное управление асинхронными двигателями. Учебное пособие. СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002.

[2] Эпштейн И. И. Автоматизированный электропривод переменного тока. М., Энергоиздат, 1982.

[3] Schönfeld R. Digitale Regelung elektrischer Antriebe. Berlin, Technik,1987

[4] Потапенко Е. М., Е. Е. Потапенко, А. В. Соломаха. Простая система векторного управления асинхронными двигателями с клеммными измерениями. Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічнийінститут”. Харків, НТУ «ХПІ». 2005.