Научен доклад ID 1285 : 2016/2
ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА CAD-CAE АНАЛИЗА НА СИСТЕМАТА „ДИСК – ЛОПАТКА“ ПРИ ГАЗОТУРБИННИТЕ ДВИГАТЕЛИ

Детелин Василев1 Емил Янков2 Мартин Иванов3 Николай Тончев1

Съобщението е свързано с двата основни подхода на проектирането /CAD-CAE анализите/, осигуряващи повишаване прага на служебните характеристики на елементи от авиационната техника, както и нейната икономичност. САЕ - изследванията се отнасят до моделиране на термо- и газодинамичните процеси, якостно-деформационното състояние на основни елементи от газотурбиния двигател - ГТД и тяхното взаимодействие, като итеративен процес при използването и прилагането на нови материали и технологии. Разработените модели са за оценка на изследваните величини от работата на ГТД, приложими при различни условия на експлоатация, с възможност за проиграване на избрани решения с изменение на входните параметри от потребителя. Обединяването на подобни методики, основани на ресурсното проектиране могат да изградят концепция за проектиране, обезпечаващо пълен ресурс при експлоатацията на изделията и високо ниво на тяхната безотказност. Докладът е методически и разглежда свойствата на обекта, чрез използване на съвременните информационни технологии и акцентът му обвързва процесът на избор на материал с конкретните индекси, наложени от схемата на натоварване.

open/download as PDF
проектиране CAD-CAE анализи газотурбинен двигателтурбина лопаткаdesign CAD-CAE analyzes gas turbine engine turbine bladeДетелин Василев Емил Янков Мартин Иванов Николай ТончевBibliography

[1]. Демин Ф.И., Н. Д. Пропичев, И.Л. Шинтрев, Технология изготовления основных

деталей газотурбинных двигателей: Учеб. пособие. - М.: Машиностроение. 2002.

[2]. Mutafchiev M. Квазистационарны модель процесса, протекающий в

газотурбинных двигателях - International Scientiffic & Practical Confeference -World

Science ,,Scietific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai,UAE )” Journal.

[3]. Богуслаев А. В., Ал. А. Олейник., Ан. А. Олейник., Д. В. Павленко., С. А.

Субботин. Прогрессивные технологии, моделирования, оптимизации и

интеллектуальной автоматизации, этапов жизненного цикла авиационных двигателей,

Монография, Запорожие, 2009.

[4]. Materials selection for aerospace systems. NASA/TM—2012-217411.

[5]. Anderson, T.L., (2005), Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, CRC

Press, Taylor & Francis.

[6]. Ashby, M. F. (1992), Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press,

Oxford, U.K.

[7]. Ashby, M. F. (1998), “Checks and estimates for material properties”, Proc Roy Soc

A454: pp. 1301– 1321.

[8]. Ashby, M. F. (2011), Materials selection in mechanical design, Fourth Edition.

Oxford, Butterworth-Heinemann.

[9]. Ashby, M. F., Cebon, D., Bream, C., Cesaretto, C., and Ball, N. (2010), “The CES

Hybrids Synthesizer – A White Paper”, Granta Design Limited.