Научный доклад ID 2471 : 2024/4
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Димитър Тодоров, Александра Иванова

Транспортната инфраструктура на България се изгражда, развива, разширява, модернизира в резултат на значителни инвестиции, осигурени, както основно от европейски източници, така и от национално финансиране.

През годините средствата са осигурявани от няколко европейски програми, пряко насочени за развитието на транспортния сектор, като един от най-динамичните и важни за икономиката на страната.

Оперативната програма „Транспортна свързаност“, която се изпълнява за програмния период 2021-2027г. е с одобрен финансов ресурс от почти два млрд. лева. Тези средства ще се използват за иновации в транспорта, интермодалност, реализиране на проекти, свързани основно с железопътната и пътна инфраструктура, инвестиции във водния транспорт, както и за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Чрез инвестиционните дейности ще се стимулира използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива за постигане на важна цел, свързана с намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

В доклада се прави характеристика на програмата за транспортна свързаност за периода 2021-2027г., чрез която ще се подпомогне изграждането на Трансевропейската транспортна мрежа и интегрирането на националната транспортна мрежа с тази на Европейския съюз.

Основната цел е да се насърчи мултимодалността, да се повиши безопасността на транспорта, да се ускори дигитализацията и да се въздейства за намаляване на вредните емисии, генерирани от транспортния сектор.


транспорт транспортна свързаност устойчиво развитиеtransport transport connectivity sustainable developmentДимитър Тодоров Александра Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Antoaneta Kirova, Dimitar Todorov, „Geografskoto mestopolozhenie na Balgariya - vazhno konkurentno predimstvo za razvitie na transportnata infrastruktura pri initsiativata „Edin poyas - edin pat“, sp. „Mehanika Transport Komunikatsii“, br. 3/2021g. ISSN 1312-3823
( [1] Антоанета Кирова, Димитър Тодоров, „Географското местоположение на България - важно конкурентно предимство за развитие на транспортната инфраструктура при инициативата „Един пояс - един път“, сп. „Механика Транспорт Комуникации“, бр. 3/2021г. ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[2] Ivan Ganchev, Vazmozhnosti za usavarshenstvane na protsesite na tovaro-raztovarni mashini za izgrazhdaneto na gazo- i neftoprovodi, sp. „Mehanika Transport Komunikatsii“, br. 1/2024g. ISSN 1312-3823
( [2] Иван Ганчев, Възможности за усъвършенстване на процесите на товаро-разтоварни машини за изграждането на газо- и нефтопроводи, сп. „Механика Транспорт Комуникации“, бр. 1/2024г. ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[3] Integrirana transportna strategiya do 2030 g.
( [3] Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г. )

[4] Rositsa Bakalova, Dimitar Todorov, Vliyanie na transportnata logistika varhu upravlenskite transportni resheniya, sp. „Mlad forum“, br. 1/2022g. ISSN 1312-3823
( [4] Росица Бакалова, Димитър Тодоров, Влияние на транспортната логистика върху управленските транспортни решения, сп. „Млад форум“, бр. 1/2022г. ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[5] Todorova D., „Evropeyska kohezionna politika”, ISBN 978-954-12-0234-0, 2015g.
( [5] Тодорова Д., „Европейска кохезионна политика”, ISBN 978-954-12-0234-0, 2015г. )

[6] Todorova D., Georgiev Ya., Krastanov K., Gergova N., Analiz na taksite za polzvane na patnata infrastruktura v Republika Balgariya, sp. „Mehanika transport komunikatsii”, br. 3/2019g. )
( [6] Тодорова Д., Георгиев Я., Кръстанов К., Гергова Н., Анализ на таксите за ползване на пътната инфраструктура в Република България, сп. „Механика транспорт комуникации”, бр. 3/2019г. ) )

[7] https://www.eufunds.bg/bg/optti/term/393

[8] https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/fil... - -2027/Programa _transportna-sv/3-Summary_PTS_06072022.pdf

[9] https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/4286

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie