Научный доклад ID 2342 : 2023/1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЧВА-КОНСТРУКЦИЯ (SSI) ПРИ СЕИЗМИЧНО РЕАГИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНЕН МОСТ

Александър Илиев, Димитър Стефанов

Мостовите съоръжения представляват важни логистични съоръжения, имайки пряко значение върху нормалното функциониране и работа на една държава. Точно това ги прави важни и съответно тяхната евентуална загуба или повреда при сеизмични събития би била от съществено значение. В настоящата статия е изследвано взаймодействието земна среда- конструкция върху сеизмичното реагиране на едно мостово съоръжение. Изчисленията са проведени посредством най-популярния числен метод в последните 30-40 години - Методът на Крайните Елементи. За тази цел е разработен триизмерен числен модел, при който са разгледани два варианта на опорни условия. При единия колоните са кораво запънати на ниво фундамент, а при втория е отчетено влиянието на почвата, като за целта са моделирани фундаментите на моста (с плочести крайни елементи), който са подпряни с еластични пружини със съответния „коефициент на леглото“ (Винклерова константа). От получените резултати е направено заключението, че отчитането на взаймодействието земна среда- конструкция би довело до по-икономично техническо решение, поради занижениете разрезни усилия в конструкцията.


стоманобетонен мост земна среда- конструкция (SSI) линейни динамични анализиreinforced concrete bridge soil-structure interaction (SSI) dynamic (time-history) analysisАлександър Илиев Димитър Стефанов

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 1998-2, Evrokod 8: Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya, Chast 2: Mostove.
( [1] БДС EN 1998-2, Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, Част 2: Мостове. )

[2] IAEA TECDOC, Safety significance of a type of near-field seismic input motions, 2005.

[3] ETABS 2015: CSI Analysis Reference Manual.

[4] Priestley, M.J.N, Seible F and Calvi G.M., Seismic Design and Retrofit of Bridges, John Wiley & Sons,1996, p.465.

[5] Chen W.-F. C and Duan L., Bridge Engineering, Seismic Design, CRC PRESS, 2003, p.9-26 -9-33.

[6] Topurov K., Seizmichno proektirane na mostove s chisleni primeri, KIIP, 2015, Sofiya., str.221.
( [6] Топуров К., Сеизмично проектиране на мостове с числени примери, КИИП, 2015, София., стр.221. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie