Научный доклад ID 2325 : 2022/3
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Васко Ананиев Василев

Основаната цел на изследването е да се дефинира системата за управление на активите в железопътния транспорт, като основа на процесите по функционално специфицитране на дигитализацията. В тази връзка, можем да изведем две основни категории, които определят обхвата на управлението на активите:

Физически активи, към които се прилага процесът на управление на активи,

Процес на вземане на решения, което свързва при физическата работа на място ресурси и операции.

В изследването използваме определението дадено в PAS 55-1, което дефинира управлението на активи, като „Системни и координирани дейности и практики, чрез които една организация управлява оптимално своите активи и свързаните с тях резултати, рискове и разходи през жизнения им цикъл с цел постигане на бизнес целите на организацията.“

В резултат на проведеното изследване, е предложена структура на система за управление на активи в железопътния транспорт, която съдържа следните елементи:

• Имуществен регистър,

• Управление на конфигурацията на активи, включително и териториално разпределение. Местоположение, функции, работа и разходи за активи, информация за активи, управление на ефективността,

• Управление на жизнения цикъл на активите. Управление въз основа на условия (Asset Health management), превантивна и коригираща поддръжка (планиране на поддръжката), планиране поддръжка по време, операции,

• Управление на риска. Циклично измерване и проверка, повреда, управление на инциденти и дефекти, докладване, отчитане на бизнес изследване, разходи, описателен, предсказващ и предписващ анализ.


управление на активи дигитализация железопътен транспорт функционално специфициранеasset management digitalization railway transport functional specificationВаско Ананиев Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kamburova L., Vazhodat na nematerialnite aktivi i podhodi za tyahnoto otsenyavane, Ikonomicheska misal br.1 2020g. str. 51-64
( [1] Камбурова Л., Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване, Икономическа мисъл бр.1 2020г. стр. 51-64 )

[2] Kavaldzhieva K., Razpredelyane na spravedliva stoynost po otdelnite komponenti na dohodonosni aktivi, Sbornik dokladi „Schetovodstvo i digitalizatsiya“, Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo 2021
( [2] Кавалджиева К., Разпределяне на справедлива стойност по отделните компоненти на доходоносни активи, Сборник доклади „Счетоводство и дигитализация“, Университет за национално и световно стопанство 2021 )

[3] Doneva A., Spasovski Ts., Predizvikatelstvata Pred Sistemata Za Upravlenie Na Dalgotraynite Materialni Aktivi V Predpriyatieto, Almanah na SA „Dimitar Tsenov“ – Svishtov, 2010 br.13, str.1-7
( [3] Донева А., Спасовски Ц., Предизвикателствата Пред Системата За Управление На Дълготрайните Материални Активи В Предприятието, Алманах на СА „Димитър Ценов“ – Свищов, 2010 бр.13, стр.1-7 )

[4] Boneva M., Nedyalkov A., Petkov A., Sheludko I., Prilozhenie na integrirani informatsionni sistemi za upravlenie na protsesite v organizatsiite Primaks 2017 ISBN: 978-619-7242-24-9
( [4] Бонева М., Недялков А., Петков А., Шелудко И., Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите Примакс 2017 ISBN: 978-619-7242-24-9 )

[5] BS ISO 55000:2014 - Asset management - Overview, principles and terminology, Published on: 31 Jan 2014

[6] BS ISO 55001:2014 Asset management. Management systems. ments, Published on: 31 Jan 2014

[7] BS ISO 55002:2018 Asset management. Management systems. Guidelines for the application of ISO 55001 Published on: 31 Nov 2018

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie