Научный доклад ID 2323 : 2022/3
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Елица Благоева, Васко Василев

Значението на железопътният транспорт за националната икономика и необходимостта от ефективно управление на иновациите е отправната позиция за разработването на статията. Железопътният транспорт е част от националната транспортна система. Неговото системно единство с останалите видове транспорт е друг важен проблем който предопредели съдържанието на статията. Акцента е поставен на усъвършенстването управлението на иновациите в железопътният транспорт, като неразделна част от националната транспортна система.

Целите които трябва да се постигнат с управлението на иновациите на железопътният транспорт са част от целите на единната транспортна система (ЕТС). Ефективността на ЕТС е в зависимост от сложни производствени, информационни, технически, технологически, икономически, организационни и социални вътрешно транспортни и външни връзки и взаимодействия. В тази връзка железопътният и другите видови транспорт, са дефинирани като сложни системи в които иновациите трябва да осигуряват технологично развитие на всички видове транспорт, в тяхното единство. Това е възможно чрез прилагане на системният подход при изграждане на системите за тяхното управление.

Само система изградена по този начин може да осигури ефективно управление на иновациите в железопътният транспорт. През последните години технологичното изоставане на железопътният транспорт е значително. Едно от възможните направления за неговото преодоляване е изграждането на единна национална система за иновационно обновяване на транспорта в т. ч. и на железопътният. Единната иновационна система ще има важно стратегическо значение за постигане на цялостна промяна на иновационната политика. Едни от най важните постижения ще бъдат: ефективното управление на иновациите в транспорта като единна система, повишаването на ролята на науката и държавата, възстановяването на специализираните органи за управление на иновационната, развойната, внедрителската и квалификационната дейности в дружествата на железопътният транспорт.


Иновации Транспортна система железопътен транспорт устойчиво развитиеInnovations Transport system railway transport sustainable developmentЕлица Благоева Васко Василев

BIBLIOGRAPHY

[1]. Pitar Drakar ,”menidzhmant predizvikatelstvata prez 21vek Izd. „Klasika i Stil” OOD 2015 g.
( [1]. Питър Дракър ,”мениджмънт предизвикателствата през 21век Изд. „Класика и Стил” ООД 2015 г. )

[2]. Leontiev, Vasiliy „Harvardski universitet, Nyuyorkski universitet-Eseta po ikonomika”Izd. Hr. Botev S. 2014g.,,
( [2]. Леонтиев, Василий „Харвардски университет, Нюйоркски университет-Есета по икономика”Изд. Хр. Ботев С. 2014г.,, )

[3]. Galbrayt, Dzhon Kenet za politikata i ikonomicheskata nauka v perspektiva, Univ. Izd. Paisiy Hilendarski, Plovdiv, 2013g.,
( [3]. Гълбрайт, Джон Кенет за политиката и икономическата наука в перспектива, Унив. Изд. Паисий Хилендарски, Пловдив, 2013г., )

[4]. Shumpeter, Y. Teoriya Ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizam, sotsializam i demokratsiya, Moskva, 2007.,
( [4]. Шумпетер, Й. Теория Экономического развития. Капитализъм, социализъм и демокрация, Москва, 2007., )

[5]. Drakar, P., Inovatsii i predpriemachestvo, Sofiya, Klasika i stil, 2002, g., Pitar Drakar ,”Menidzhmant predizvikatelstvata prez 21vek Izd. „Klasika i Stil” OOD 2015 g.
( [5]. Дракър, П., Иновации и предприемачество, София, Класика и стил, 2002, г., Питър Дракър ,”Мениджмънт предизвикателствата през 21век Изд. „Класика и Стил” ООД 2015 г. )

[6]. Kotlar, F., Upravlenie na marketinga, Sofiya, Klasika i stil, 2002, str. 306.,
( [6]. Котлър, Ф., Управление на маркетинга, София, Класика и стил, 2002, стр. 306., )

[7]. Prayd, U., Feral, O. Kontseptsii i strategii, Sofiya, For Kom, 1916, str. 133.,
( [7]. Прайд, У., Феръл, О. Концепции и стратегии, София, Фор Ком, 1916, стр. 133., )

[8]. Alvin Toflar, Novata tsivilizatsiya” izd. „Obsidian”s.2005g.
( [8]. Алвин Тофлър, Новата цивилизация” изд. „Обсидиан”с.2005г. )

[9]. Vasilev. V. Upravlenie na transportni sistemi, Izd. UNNS. S. 2004g.
( [9]. Василев. В. Управление на транспортни системи, Изд. УННС. С. 2004г. )

[10]. Kerchev K.H., Inovatsii i inovatsionna sistema, Izd. UNNS s. 2015g.,.49,
( [10]. Керчев К.Х., Иновации и иновационна система, Изд. УННС с. 2015г.,.49, )

[11]. Vasilev Evgeni, Svetla Tsvetkova, Iliya Gatovski,” Upravlenie na inovatsiite v transporta” Izd. UNSS, Sofiya 2016 g.,
( [11]. Василев Евгени, Светла Цветкова, Илия Гътовски,” Управление на иновациите в транспорта” Изд. УНСС, София 2016 г., )

[12]. Nenov, T. Upravlenie na inovatsiite, IU-Varna, Nauka i ikonomika, 2010g.,
( [12]. Ненов, Т. Управление на иновациите, ИУ-Варна, Наука и икономика, 2010г., )

[13]. Pantaleeva, I. Upravlenie na inovatsiite v industrialnoto predpriyatie. Svishtov, AI „D. Tsenov” 2013 g.,
( [13]. Панталеева, И. Управление на иновациите в индустриалното предприятие. Свищов, АИ „Д. Ценов” 2013 г., )

[14]. Karim Naama,”Investitsii i firmeni inovatsii” Izd.” Faber” v. Tarnovo 2006g.,
( [14]. Карим Наама,”Инвестиции и фирмени иновации” Изд.” Фабер” в. Търново 2006г., )

[15]. Georgiev, Iv., Tsvetkov, Tsv. Menidzhmant na firmenite inovatsii i investitsii, Sofiya, UI „Stopanstvo”, 1997g.,
( [15]. Георгиев, Ив., Цветков, Цв. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София, УИ „Стопанство”, 1997г., )

[16]. Nikov A.,Psihologiya na inovatsionnata deynost I.K. „Loren” s. 1992 g.,
( [16]. Ников А.,Психология на иновационната дейност И.К. „Лорен” с. 1992 г., )

[17]. Damyanov, D. i kolektiv, Inovatsiite-politika i praktika, Sofiya, Fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii”, 2004g.,
( [17]. Дамянов, Д. и колектив, Иновациите-политика и практика, София, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2004г., )

[18]. Dimitrov, Pr., Inovatsii v turizma, Blagoevgrad, UI „Neofit Rilski” , 2006g.,
( [18]. Димитров, Пр., Иновации в туризма, Благоевград, УИ „Неофит Рилски” , 2006г., )

[19]. Georgieva, T. Planirane na inovatsiite, V. Tarnovo, Abagar, 2006g.
( [19]. Георгиева, Т. Планиране на иновациите, В. Търново, Абагар, 2006г. )

[20]. Radkov Y., Inovatsiite-sistemniyat podhod i upravlenie na inovatsionnite protsesi, Izd. Abagar V. Tarnovo 2012 g.
( [20]. Радков Й., Иновациите-системният подход и управление на иновационните процеси, Изд. Абагар В. Търново 2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie