Научный доклад ID 2299 : 2022/3
ДОПРИНАСЯТ ЛИ КАЧЕСТВЕНИТЕ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТА, ЗА ЗАЩИТА НА РЕПУТАЦИЯТА НА КОМПАНИЯТА (ИЛИ ТОВА Е САМО РEТОРИЧЕН ВЪПРОС)

Христина Орешкова

Борбата с климатичните изменения е сред най-високите приоритети на Европейския парламент и структурен компонент на стратегията и дългосрочната политика на институциите на Европейския съюз. Основната цел на Парижкото споразумение на Организацията на обединените нации е да се задържи и ограничи повишаването на глобалната температура и избегне потенциално увеличение от 2 градуса по Целзий (за предпочитане 1,5 градуса, по мнение на експерти) в сравнение с прединдустриалните нива. Същността на целта предполага, че от държави, от правителствени и неправителствени организации и институции, от инициативи по света, от настоящи и потенциални инвеститори, кредитори и заемодатели и от други заинтересовани все повече ще се очаква да играят ключова роля в прехода към нисковъглеродна икономика и устойчив растеж. Безспорен е фактът, че в наше време нисковъглеродните технологии стават все по-конкурентоспособни.

И двата фактора оказват влияние върху инвестиционните решения и насърчават инвеститорите да диверсифицират портфейлите от активи и да интегрират риска, произтичащ от климатичните изменения, при вземане на решения. Инвеститорите изискват от ръководствата на компании да предоставят надеждна информация за въздействието на климатичните изменения върху техните дейности и активи чрез корпоративни доклади, доклади относно устойчивостта, интегрирани отчети или други форми по обмислен и последователен начин. Публикуването на препоръките (в Окончателния доклад от 2017 г., допълнени през 2019 г.), разработени от Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD), създадена от Съвета за финансова стабилност (FSB), беше и ще бъде от ключово значение, тъй като има за цел да насърчава и подкрепя корпоративното отчитане и оповестяването на информация, свързана с климата, глобално и да допринася за значително подобряване на качеството на оповестената информация предимно от гледна точка на интересите на инвеститорите.

По данни на Ърнст и Янг (EY) за 2018 г. и 2019 г. и анализ на водещи експерти към EY, компаниите с оперативна дейност в транспортния сектор заемат второ място със сравнително високия резултат от 36% за качество на оповестяванията по въпроси, свързани с климата, компаниите покриват средно 65% от препоръките на TCFD, свързани с климата. EY Барометърът за разкриване на глобалния риск, свързан с климата, за 2019 г., и експертният анализ показват, че като цяло транспортният сектор е сред най-добре представящите се по отношение изпълнение на препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата. Всяка от компаниите в транспортния сектор получава оценка по показателите за покритие (обхват) и качество въз основа на това как е адресирала или изпълнила всичките единадесет препоръки на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата. Наскоро се появиха три нови важни предложения за оповестяване на информация, свързана с климата. Следва да се подчертае, че и трите се основават именно на препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD), което e благоприятно, защото ги прави сравними и повече сходни, отколкото различни. През юни 2021 г. EY Барометърът за разкриване на глобалния риск, свързан с климата, разкрива, че пазарите с най-високи и с най-ниски резултати не са претърпели значителни промени в сравнение с предходни години. Средно по-високите резултати на компаниите по отношение на оповестяването на информация по въпроси, свързани с климата, се свързват със степента на зрялост на пазарите, където правителства, акционери, инвеститори или местни пазарни регулатори са по-активни, където са въведени строги разпоредби или заинтересовани към по-добро оповестяване на информация за климата влияят благотворно с активни действия.

Международни експерти в областта на устойчивото развитие и изменението на климата твърдят, че повечето компании в транспортния сектор са оповестили информация за наблюдаваните отчетни периоди на определено равнище по критерии, обхванати от препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD) и в значителна степен са покрили зададения обхват. По този начин повечето оценявани компании са допринесли транспортният сектор да постигне сравнително задоволителна оценка. Тридесет и осем процента от оценяваните компании са покрили всички препоръки на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата, а шестдесет и три процента от оценяваните компании са постигнали по-висока оценка за качество от общата средна оценка, която е постигнал транспортният сектор.

Настоящата статия и някои обобщения отчасти се основават на проучванията на автора на информация, съдържаща се в Барометъра за разкриване на глобалния риск, свързан с климата, на Ernst & Young (EY) за 2019 г. и 2021 г., както и на задълбочения анализ на Матю Нелсън, основаващ се на същата информация. Анализът представя моментната картина, която разкрива равнището на възприемане на препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата от компаниите в транспортния сектор, като представя тенденции (за отчетни периоди 2018 г. и 2019 г.), както и оценки относно това как компании от различни държави и континенти в транспортния сектор интегрират рисковете в оповестяванията по отношение на корпоративното управление, стратегията, управлението на риска и целите и показателите (KPIs) – четирите стълба, около които са структурирани единадесетте препоръки на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата. Въпреки че е постигнат напредък в повишаване на полезността на оповестяванията, задачата е да се разработят последователни и гъвкави показатели във връзка с оповестяванията на информация за климата.

Статията има за цел да обоснове глобалната необходимост от оповестяване на прозрачна, смислена и сравнима информация по въпросите, проблемите и рисковете, свързани с климата, и от съществено подобряване на политиките и практиките на оповестяване. Тезата, поддържана от автора, е, че в глобален мащаб съществуват възможности и необходимост за подобряване и уеднаквяване в по-висока степен на различните концептуални рамки, прилагани по света, и за съгласуване и координиране на регулаторите, механизмите и средствата за въздействие върху корпоративните политики и практики на оповестяване.

Колкото по-качественa е оповестяваната информация, толкова по-ефективни биха били действията срещу изменението на климата, а и за смекчаване на неблагоприятни последици. Подобряването на качеството на информацията откъм съдържателност, организиране и структуриране, обхват и взаимовръзка с показателите във финансовия отчет, оповестявана посредством корпоративни доклади, доклади за устойчивост, интегрирани отчети или други форми и разкриването на достоверни стойности на ключовите показатели за ефективност може да спомогне значително за постигане на дългосрочните цели на Европейския съюз за устойчиво развитие и бъдеще, в единство с парадигмата и върховните приоритети на Организацията на обединените нации.


влошаване на състоянието на околната среда климат климатични изменения финансови оповестявания свързани с климата финансови оповестявания свързани с климата на транспортни компании устойчиво развитиеenvironmental degradation climate climate chaХристина Орешкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Fawzy, S., Osman, A.I., Doran, J. et al. (2020). Strategies for mitigation of climate change: a review. Environ Chem Lett 18, 2069–2094 (2020), available at https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w....

[2] Nelson, M. (2020). Limited progress has been made in addressing climate-related financial disclosures, 27 April 2020, available at: https://www.ey.com/en_gl/climate-change-sus... last accessed on 27 August 2022.

[3] Nelson, M. (2020). How can climate change disclosures protect reputation and value, 27 April 2020, available at: https://www.ey.com/en_gl/climate-change-sus... last accessed on 27 August 2022.

[4] Nelson, M. (2020). How the transport sector integrates risks into corporate disclosures, 1 June 2020, available at https://www.ey.com/en_tr/climate-change-sus... last accessed 31 August 2022.

[5] Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance.

[6] OICU-IOSCO (2021). The International Organization of Securities Commissions, 21 June 2021, www.iosco.org.

[7] U.S. SEC (2022). The U.S. Securities and Exchange Commission’s “The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors”, March 21, 2022.

[8] IFRS Foundation (2022). Exposure Draft Sustainability Disclosure Standard

[Draft] IFRS S2 Climate-related Disclosures, March 2022.

[9] IFRS Foundation (2022). International Sustainability Standards Board Disclosure Exposure Drafts ISSB IFRS S1 General ments for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and IFRS S2 Climate-related Disclosures, March 2022.

[10]IFRS Foundation (2022). Basis for Conclusions on

[draft] IFRS S2 Climate-related Disclosures, March 2022.

[11] EFRAG (2022). European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) European Sustainability Reporting Standards, April 2022, available at https://www.efrag.org/.

[12] TCFD (2017). Task Force on Climate-related Financial Disclosures Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures Final Report, June 15, 2017.

[13] TCFD (2017). Technical supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities, 2017.

[14] Eccles, R. (2022). A Comparative Analysis of Three Proposals for Climate-Related Disclosures. Forbes, June 11, 2022, available at: https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2022... last accessed 27 August 2022

[15] EY 2019 Global Climate Risk Disclosure Barometer, June 2021. EY Building a better working world, 2021.

[16] EY 2021 Global Climate Risk Disclosure Barometer, June 2021. EY Building a better working world, 2021.

[17] Deloitte (2021). The International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), Standard setters discusses non-financial reporting, 8 March 2021.

[18] IFAC (2022). Companies, investors and professional accountants add their voices to the call for global alignment between sustainability reporting standard setters, New York, New York, August 30, 2022

[19] European Parliament EU responses to climate change (2022). Limiting global warming: a matter of 2°C increase, 17 June 2022.

[20] European Commission, Proposal for a directive amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting, COM (2021) 189.

[21] https://unfccc.int/process-and-meetings/the...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie