Научный доклад ID 2298 : 2022/3
АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Мая Янкова Начкова

За доброто функциониране на дейността на транспортните предприятия е необходимо поддържане на ликвидността им на оптимално ниво. Ликвидността на транспортните предприятия представлява способността им във всеки един момент да заплащат своите задължения към контрагентите си без забава, както в нормална пазарна среда, така и в условията на криза – икономическа, политическа, социална, здравна, предизвикана от пандемията от COVID 19. Те трябва да поддържат адекватно ниво на ликвидност с цел погасяване на текущите си задължения в определения им срок. Поддържането на ликвидността в установените критерии позволява на транспортните предприятия да избегнат и да предотвратят настъпването на нежеланите ликвиден риск и лихвен риск.

Въз основа на получената информация от финансовите отчети на транспортните предприятия и по-специално от Отчета за паричните потоци и от Счетоводния баланс, съставени по Националните счетоводни стандарти или от Отчета за финансовото състояние и от Отчета за паричните потоци, съставени в съответствие с Международните счетоводни стандарти /Международните стандарти за финансово отчитане се осъществява анализа на тяхната ликвидност.

Обект на разглеждане в доклада е анализа на ликвидността на транспортните предприятия в условията на криза, а предмет - възможностите за управление на тяхната ликвидност.


транспортни предприятия ликвидност ликвиден риск ликвидна криза транспортен риск рентабилност.transport companies liquidity liquidity risk liquidity crisis transport risk rate of return.Мая Янкова Начкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zakon za schetovodstvoto, Obn., DV, br. 95 ot 08.12.2015 g., v sila ot 1.01.2016 g., posledno izm. i dop., br. 19/05.03.2021 g.
( [1] Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., последно изм. и доп., бр. 19/05.03.2021 г. )

[2]Mezhdunarodni schetovodni standarti/ Mezhdunarodni standarti za finansovo otchitane, 2019, Reglament (EO) № 1126/2008, Reglament (EO) № 1606/2002 na EP i na Saveta s posl. izmenenie,
( [2]Международни счетоводни стандарти/ Международни стандарти за финансово отчитане, 2019, Регламент (EO) № 1126/2008, Регламент (EO) № 1606/2002 на ЕП и на Съвета с посл. изменение, )

[3] Nachkova, M., (2020), „Aktualni problemi na analiza na likvidnostta na zastrahovatelite”, Sbornik s dokladi ot XVIII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Menidzhmant i inzhenering’ 20” na TU-Sofiya, 2020 g., gr. Sozopol, R Balgariya, s.590,
( [3] Начкова, М., (2020), „Актуални проблеми на анализа на ликвидността на застрахователите”, Сборник с доклади от XVIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг’ 20” на ТУ-София, 2020 г., гр. Созопол, Р България, с.590, )

[4] Ivanova, R., Aspekti na analiza na likvidnostta na industrialnite predpriyatiya v Balgariya, Sbornik s dokladi ot Natsionalna nauchna konferentsiya „Perspektivi i predizvikatelstva pred savremen-noto upravlenie”,UNSS, S., 2015 g., s.169,
( [4] Иванова, Р., Аспекти на анализа на ликвидността на индустриалните предприятия в България, Сборник с доклади от Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвремен-ното управление”,УНСС, С., 2015 г., с.169, )

[5] Nachkova, M., Spetsifichni osobenosti pri osashtestvyavane na nezavisim finansov odit na finansovite otcheti na transportnite predpriyatiya, statiya v NAUChNI TRUDOVE NA UNSS, tom 3, 2021, s.248 – 250, IK – UNSS, S., ISSN (online): 2534-8957.
( [5] Начкова, М., Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия, статия в НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНСС, том 3, 2021, с.248 – 250, ИК – УНСС, С., ISSN (online): 2534-8957. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie