Научный доклад ID 2294 : 2022/3
ПРЕВОДНА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ТЕРМИНИТЕ „ГРУЗ – ТОВАР” И „ТОВАР – СТОКА” В РУСКАТА И БЪЛГАРСКАТА СПЕДИЦИОННА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Нина Димитрова

Настоящото изследване е част от по-мащабен труд по създаването на тесноотраслов Руско-български речник на спедиционните термини, в композицията на който е предвиден и Българско-руски индекс.

Руските термини груз и товар, както и българските товар и стока, се разполагат в сърцевината на терминологична система на спедицията, но резултатите от изследването на употребата им в специализирани руски и български източници показват известно несъответствие.

С цел да бъде определено значението на термините в руския и българския език са сравнени дефинициите им и преводните им съответствия в някои отраслови речници при превод на всеки от двата езика. Установено е, че при изходен език – руски, и целеви език – български, двойката термини груз – товар се намира в отношения на частична (непълна) еквивалентност, а двойката термини товар – стока са пълни преводни еквиваленти. При изходен език – български, и целеви език – руски, двойката термини товар – груз се намира в отношения на пълна преводна еквивалентност, а двойката термини стока – товар са частични преводни еквиваленти.

Причината за несъответствието в преводната еквивалентност на изследваните двойки термини следва да бъде потърсена в различната професионална картина на света в двата езика и различното осмисляне и диференциране от професионалните общности в двете страни на понятията в сферата на спедицията.


термин спедиционна терминология преводна еквивалентност специализиран речникterm freight forwarding terminology translation equivalence specialized dictionary Нина Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrova N., Issledovanie proizvodnosti i chastotnosti terminov transportnogo ekspedirovaniya, Nauchno spisanie «Problemy kognitivnogo i funktsionalnogo opisaniya russkogo i bolgarskogo yazykov», t. 13, Shumen, UI „Episkop Konstantin Preslavski“, 2019, S. 83–100, http://prb.shu.bg/pdf/problemi-13.pdf, ISSN 2603-3143 (print), ISSN 2603-3151 (online).
( [1] Димитрова Н., Исследование производности и частотности терминов транспортного экспедирования, Научно списание «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков», т. 13, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, С. 83–100, http://prb.shu.bg/pdf/problemi-13.pdf, ISSN 2603-3143 (print), ISSN 2603-3151 (online). )

[2] N. Dimitrova. Chestotnost i proizvodnost na balgarskata spetsializirana leksika ot oblastta na mezhdunarodniya transport i speditsiyata, Elektronno nauchno spisanie MEHANIKA TRANSPORT KOMUNIKATsII, tom 19, br. 3/2021 g. S. IV-8–IV-13. ISSN 2367-6620 (online).
( [2] Н. Димитрова. Честотност и производност на българската специализирана лексика от областта на международния транспорт и спедицията, Електронно научно списание МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ, том 19, бр. 3/2021 г. С. IV-8–IV-13. ISSN 2367-6620 (online). )

[3] Popova, M. Teoriya na terminologiyata / M. Popova. – Veliko Tarnovo: IK «Znak’94», 2012. ISBN 978-954-8305-25-9, 687 str.
( [3] Попова, М. Теория на терминологията / М. Попова. – Велико Търново: ИК «Знак’94», 2012. ISBN 978-954-8305-25-9, 687 стр. )

[4] Averbuh K. Ya. Manifest sovremennoy terminologii// Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii „Kommunikatsiya: teoriya i praktika v razlichnyh sotsialnyh kontekstah „Kommunikatsiya-2002” (”Communication Across Differences”), Ch.1, Pyatigorsk: Izd-vo PGLU, 2002, S. 192–194.
( [4] Авербух К. Я. Манифест современной терминологии// Материалы международной научно-практической конференции „Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах „Коммуникация-2002” (”Communication Across Differences”), Ч.1, Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002, С. 192–194. )

[5] Leychik, V.M. Terminovedenie: Predmet, metody, struktura / V.M. Leychik. – 4-e izd., Moskva, Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009, 256 str. ISBN 978-5-397-00486-2.
( [5] Лейчик, В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. – 4-е изд., Москва, Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, 256 стр. ISBN 978-5-397-00486-2. )

[6] Vlahov S., Florin S. Neperevodimoe v perevode / Pod red. Vl. ROSSELSA, Moskva, Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1980, 352 str.
( [6] Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / Под ред. Вл. РОССЕЛЬСА, Москва, Международные отношения, 1980, 352 стр. )

[7] Komissarov V. N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): Ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz., Moskva, Vyssh. shk., 1990, ISBN 5-06-001057-0, 253 str.
( [7] Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз., Москва, Высш. шк., 1990, ISBN 5-06-001057-0, 253 стр. )

[8] Nikolova Diyana, Sovremennyye aspekty terminologicheskogo issledovaniya. Rusistika 2018: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma „Ekologiya yazyka i sovremennaya kommunikatsiya“, 26–29 aprelya 2018 g. / Otv. red. E. Stoyanova. Shumen: izd-vo „Himera“, 2018, ISBN 978-619-7218-43-5, S. 86–89.
( [8] Николова Дияна, Современные аспекты терминологического исследования. Русистика 2018: материалы международного научного симпозиума „Экология языка и современная коммуникация“, 26–29 апреля 2018 г. / Отв. ред. Е. Стоянова. Шумен: изд-во „Химера“, 2018, ISBN 978-619-7218-43-5, С. 86–89. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie