Научный доклад ID 2293 : 2022/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АЧЕ И АСЦ В ОБРАТНА ПОСОКА: ПРИМЕРЪТ С НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АЧЕ И АСЦ ЗА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Боряна Т. Ружекова-Рогожерова

Целта на настоящето изследване е да представи основните характеристики на наскоро разработената от автора в обратна посока учебна програма по АЧЕ и АСЦ за докторанти. Докладът, написан в рамките на теорията за видовете учебни програми по ЧЕ (АЕ), се позовава на изследователи в областта, както и на авторовите виждания. Разглеждат се видовете учебни програми, като се споменават основните им компоненти.

Позицията за разработената в обратна посока учебна програма, включваща характеристики на предно и централно проектираните програми, се мотивира от становището на автора, че когнитивната учебна програма води до подобряване на комуникативната компетентност на обучаемите. Разработената в обратна посока учебна програма по АЧЕ и АСЦ е предпоставка за най-благоприятни резултати от обучението поради предоставените възможности за оптимално прилагане на когнитивните подходи на преподаване (когнитивни стратегии за езиково изучаване).

Учебната програма по АЧЕ и АСЦ за докторанти е охарактеризирана от гледна точка на целите й, методологическата рамка, подбора на материали, обусловен от потребностите на обучаемите по общ и специализиран английски език, произтичащи от научните им специалности. Учебната програма се състои от три модула, като първият и вторият, посветени на обучението по общ английски език, подготвят работата по третия (АСЦ) в рамките на лексика, граматика и езикови функции. Програмата цели изграждането у обучаемите на езикова осъзнатост, мотивация и автономия.


видове учебни програми разработване на учебна програма по АЧЕ и АСЦ в обратна посока когнитивно преподаване езикова осъзнатост потребности на обучаемитеcurriculum design types EFL and ESP backward curriculum design cognitive teaching language awarБоряна Т. Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Finney D., The ELT curriculum: A Flexible Model for a Changing World, Richards, J. & Renandya, W. (Eds), Methodology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice, CUP, 2002

[2] Kelly A., The curriculum: Theory and practice, Paul Chapman Publishing, London, 1989

[3] Richards J. et al., Dictionary of applied linguistics, Longman, Harlow, 1992

[4] Richards J., Curriculum Approaches in Language Teaching: Forward, Central, and Backward Design, RELC Journal 44(1), 2013, pp. 5-33

[5] Leung C., Outcomes-based language teaching, Burns, A. & Richards, J. (Eds). The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Language Teaching, CUP, New York, 2012, pp. 161-79

[6] Taba H., Curriculum Development: Theory and Practice, Harcourt Brace and World, New York, 1962

[7] Ruzhekova-Rogozherova B., ESP Curriculum Design and Cognitive Skills Formation, Celebrating Variety: Making the Most of Your Teaching and Learning Context, BETA E-Newsletter, 24 th BETA-IATEFL Annual International Conference, 2015, pp. 135-158

[8] Wiggins G. & McTighe J., Understanding by design (2nd ed.), Association for Supervision and Curriculum Development, 2005

[9] Llerena C., The Benefits of Backward Design in The English As a Foreign Language Context, IJEE (Indonesian Journal of English Education), 7(2), 2020, pp. 145-158

[10] Evans V., A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University Press Ltd, 2007

[11] Langacker R., An introduction to cognitive grammar, Evans, V., Bergen, B. & Zinken, J. (Eds). The Cognitive Linguistics Reader, Equinox Publishing Ltd, 2007

[12] Davidko N., A Cognitive Approach to Teaching English for Special Purposes (ESP), Kalbų Studijos / Studies about Languages, 18, 2011

[13] Ruzhekova-Rogozherova B., Language Awareness, Language Learning Strategies, Contrastive and Comparative Teaching in ELT and ESP, E-publisher LiterNet, Varna, 2018, ISBN 978-954-304-427-6

[14] Ruzhekova-Rogozherova B., Learners’ Attitudes Assessment in Terms of Language Awareness, Learner Motivation and Learner Autonomy within online EFL and ESP Teaching at the Todor Kableshkov University of Transport, Mehanika Transport Komunikatsii, 2021, pp. IV-14-IV-20
( [14] Ruzhekova-Rogozherova B., Learners’ Attitudes Assessment in Terms of Language Awareness, Learner Motivation and Learner Autonomy within online EFL and ESP Teaching at the Todor Kableshkov University of Transport, Механика Транспорт Комуникации, 2021, pp. IV-14-IV-20 )

[15] Tung N. T., A case study of curriculum development: Backward or forward/central design?, Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, 10(1), 2020, pp. 18-28

[16] Brown J. L., Making the most of understanding by design, Association for Supervision and Curriculum Design, 2004

[17] Hosseini H. et al., Impact of backward design on improving Iranian advanced learners’ writing ability: Teachers’ practices and beliefs, International Journal of Instruction, 12(2), 2019, pp. 33-50

[18] Hodaeian M. & Biria R., The effect of backward design on intermediate EFL learners’ L2 reading comprehension: Focusing on learners’ attitudes, Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(7), 2015, pp. 80-93

[19] El Ghany M. A. O. et al., Using performance assessment tasks for developing EFL listening comprehension skills among preparatory stage pupils, Journal of College Education, 30 (118), 2019, pp. 1-20

[20] Yurtseven N. & Altun S., Understanding by design (UbD) in EFL teaching: The investigation of students’ foreign language learning motivation and views, Journal of Education and Training Studies, 4(3), 2016, pp. 51-62

[21] Rogozherova B.: Ruzhekova-Rogozherova B., Uchebna programa po distsiplinata „Angliyski ezik za doktoranti“, VTU „Todor Kableshkov, Sofiya, 2022
( [21] Рогожерова Б.: Ружекова-Рогожерова Б., Учебна програма по дисциплината „Английски език за докторанти“, ВТУ „Тодор Каблешков, София, 2022 )

[22] Dimitrova N., Ruzhekova-Rogozherova B., Kontseptsiya za chuzhdoezikovo obuchenie v nova bakalavarska programa po logistika, Sbornik ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya oktomvri 2020, Publishing complex – UNWE, Sofiya, 2021, str. 79 – 87
( [22] Димитрова Н., Ружекова-Рогожерова Б., Концепция за чуждоезиково обучение в нова бакалавърска програма по логистика, Сборник от юбилейна международна научна конференция октомври 2020, Publishing complex – UNWE, София, 2021, стр. 79 – 87 )

[23] Ruzhekova-Rogozherova B., EFL Learner Autonomy and Language Awareness Connection among University Students, BETA E-Newsletter, 42, 2019, pp. 18-38

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie