Научный доклад ID 2281 : 2022/3
АНАЛИТИЧНО И ЕКСПИРЕМАНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕКУПЕРАТИВНИТЕ РЕЖИМИ НА ТРОЛЕЙБУСИ SOLARIS 27TR ЗА УЧАСТЪЦИ ЗАХРАНВАНИ ОТ ФИДЕРИ “БОЯНА” И “МУР” КЪМ ТИС “ПАВЛОВО” В ГРАД СОФИЯ - ЧАСТ II

Мартина Томчева, Любомир Секулов

Обектът на изследване в доклада са участъци от тролейбусно трасе по бул. Братя Бъкстон, София, захранван от токоизправителна станция(ТИС) “Павлово” през фидери “Бояна” и “Мур”. Електрическите превозни средства(ЕТС), които се експлоатират в участъка са тролейбуси(ТБ) модели Solaris 27Tr с възможност за рекуперативно спиране. ТБ обслужват линия ТБ9 от мрежата на обществения транспорт на град София и се експлоатират от “Столичен електротранспорт” ЕАД. Експерименталното изследване е направено при нормални експлоатационни условия за периода от 1 юли до 7 юли 2022 г. на територията на ТИС “Павлово”. Измервани са токовете (прави и обратни) през фидери “Бояна” и “Мур” както е и измерено напрежението на общата захранваща шина. Измерванията са правени едновременно в реално време, целодневно и са направени записи на стойностите с период на семплиране 100 ms. Основната цел е да се определи разходът на електрическа енергия за участъка в зависимост от режима и графика на движение на ЕТС, както и усвоената рекуперативна енергия при различните режими.

В настоящия доклад (част II), са показани резултатите от измерените токове на фидери “Бояна” и “Мур” в ТИС “Павлово”. Направени са анализи и изводи.


наземен електрически транспорт електрически транспортни средства тролейбуси рекуперативно спиране фидери токоизправителни станции.land electric transport electric transport vehicles trolleybuses recuperative braking feeders current-rectifier stМартина Томчева Любомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [1] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[2] Balgaranov L. Elektricheski transport. Sofiya, 2009 g.
( [2] Българанов Л. Електрически транспорт. София, 2009 г. )

[3] Stolichen elektrotransport EAD ,
( [3] Столичен електротранспорт ЕАД , )

[4] Sablin O. I., Povyshenie effektivnosti rekuperatsii energii v sisteme elektrotransporta pri ogranichennom tyagovom elektropotreblenii, UDK 629.423.1, DOI: 10.15587/2312-8372.2014.33726
( [4] Саблин О. И., Повышение эффективности рекуперации энергии в системе электротранспорта при ограниченном тяговом электропотреблении, УДК 629.423.1, DOI: 10.15587/2312-8372.2014.33726 )

[5] Tomcheva M. Analiz na tyagovite i spirachni rezhimi na troleybus SKODA SOLARIS. Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Ustoychivo razvitie na transportnite sistemi“, 18 – 20.06.2018 g.,
( [5] Томчева М. Анализ на тяговите и спирачни режими на тролейбус SKODA SOLARIS. Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, 18 – 20.06.2018 г., )

[6] Georgi Dimitrov, Georgi Pavlov, ”Analiz na efektivnostta na rekuperativnite spirachni sistemi na troleybusi ŠKODA SOLARIS v realni eksploatatsionni usloviya”, Nauchno spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 14, br. 3/2, str. X-24, statiya № 1380, 2016, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf
( [6] Георги Димитров, Георги Павлов, ”Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси ŠKODA SOLARIS в реални експлоатационни условия”, Научно списание ”Механика, транспорт, комуникации”, том 14, бр. 3/2, стр. X-24, статия № 1380, 2016, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie