Научный доклад ID 2246 : 2022/3
АНАЛИЗ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА СЕКТОРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АВТОМОБИЛИ

Миряна Евтимова

Целта на тази работа е да се анализират най-добрите практики за управление по околна среда за сектора на производство на автомобили и някои аспекти на сектора на третирането на излезли от употреба превозни средства, което е част от проучването на възможностите за осъществяване на екологичния преход и устойчивото развитие. Представена е екологосъобразността на база жизнения цикъл на даден продукт.

Очертани са най-важните екологични аспекти и видове натиск върху околната среда за сектора на производството на автомобили, а именно: управление на веригата на доставките, инженерни дейности и проектиране,етап на производство и монтаж, етап на използване (не попада в обхвата), етап на излезлите от употреба превозни средства и свързани с тях различни видове натиск върху околната среда: енергия/ изменение на климата, ресурси/ отпадъци, вода, емисии, биологично разнообразие. Специално внимание се обръща на ключови аспекти: управление по околна среда, управление на енергията, отпадъците, водата, биологично разнообразие, управление, логистика и проектиране на веригата на доставките, преработване и събиране.

Обоснована е необходимостта от комплексно проучване на възможностите за включване на описаните аспекти в учебни планове и програми.

В заключение се подчертава ключовата роля на университетите за постигане на екологочен преход и необходимостта от изграждане на специалисти със знания, умения и компетентности, насочени към устойчиво развитие.


Управление по околна среда екологичен преход жизнен цикъл на продуктите устойчиво развитие превозни средства.Environmental management ecological transition product life cycle sustainable development vehicles.Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Evropeyska programa za umeniya za postigane na ustoychiva konkurentosposobnost, sotsialna spravedlivost i izdrazhlivost. Bryuksel, 1.7.2020 g. COM(2020) 274 final
( [1] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. Брюксел, 1.7.2020 г. COM(2020) 274 final )

[2] Preporaka na komisiyata ot 9 april 2013 godina otnosno izpolzvaneto na obshti metodi za izmervane i opovestyavane na pokazateli za ekologosaobraznostta na produkti i organizatsii na baza zhizneniya tsikal, 2013/179/ES.
( [2] Препоръка на комисията от 9 април 2013 година относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл, 2013/179/ЕС. )

[3] Reshenie (ES) 2019/62 na Komisiyata ot 19 dekemvri 2018 godina otnosno sektorniya referenten dokument za nay-dobri praktiki za upravlenie po okolna sreda, sektorni pokazateli za ekologichni rezultati i etaloni za otlichni postizheniya za sektora na proizvodstvoto na avtomobili saglasno Reglament (EO) № 1221/2009 otnosno dobrovolnoto uchastie na organizatsii v Shemata na Obshtnostta za upravlenie po okolna sreda i odit (EMAS).
( [3] Решение (ЕС) 2019/62 на Комисията от 19 декември 2018 година относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на производството на автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). )

[4] Konsolidiran tekst: Reglament (EO) № 1221/2009 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 25 noemvri 2009 godina otnosno dobrovolnoto uchastie na organizatsii v Shemata na Obshtnostta za upravlenie po okolna sreda i odit (EMAS) i za otmyana na Reglament (EO) № 761/2001 i na resheniya 2001/681/EO i 2006/193/EO na Komisiyata.
( [4] Консолидиран текст: Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията. )

[5] ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/ EMAS. https://www.moew.government.bg/bg/prevantiv...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie