Научный доклад ID 2245 : 2022/3
„ЗЕЛЕНИ“ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЕКОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Миряна Евтимова

Целта на тази работа е да се анализират възможностите за образование и обучение, подготвящо специалисти за екологичния преход и устойчивото развитие чрез придобиване на съответните „зелени“ компетентности.

Анализирани са изискванията на основните документи по отношение на „зелените“ компетентности (GreenComp), а именно: Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, Европейска стратегия за университетите, Препоръка на съвета относно ученето, насочено към екологичния преход и устойчивото развитие и Европейска рамка за компетентности в областта на устойчивостта. Описани са критериите за устойчивост на икономическите дейности.

Като пример в това направление са представени изискванията за екологичната безопасност като част от системата за безопасност на превозните средства: активна, пасивна, екологична и обща. Представени са всички аспекти, които формират екологосъобразността на транспортните средста, описани в Правилата на Икономическата комисия на Европа към Организацията на обединените нации относно одобряване на типа на превозните средства.

В заключение е обоснована необходимостта от включване на екологичната безопасност в учебните планове и програми като част от процеса на формиране на компетенции по опазване на околната среда чрез знания и умения за най-ефективните решения на въпросите за оценка и намаляване на отрицателното въздействие на превозните средства върху околната среда.


Екологична безопасност екологичен преход устойчиво развитие превозни средства „зелени“ компетентности.Environmental safety ecological transition sustainable development vehicles GreenComp.Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Evropeyska programa za umeniya za postigane na ustoychiva konkurentosposobnost, sotsialna spravedlivost i izdrazhlivost. Bryuksel, 1.7.2020 g. COM(2020) 274 final.
( [1] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. Брюксел, 1.7.2020 г. COM(2020) 274 final. )

[2] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Otnosno evropeyska strategiya za universitetite. Strasburg, 18.1.2022 g. COM(2022) 16 final
( [2] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Относно европейска стратегия за университетите. Страсбург, 18.1.2022 г. COM(2022) 16 final )

[3] PREPORAKA NA SAVETA ot 16 yuni 2022 godina otnosno ucheneto, nasocheno kam ekologichniya prehod i ustoychivoto razvitie (2022/C 243/01)
( [3] ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 16 юни 2022 година относно ученето, насочено към екологичния преход и устойчивото развитие (2022/C 243/01) )

[4] GreenComp: the European sustainability competence framework. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/... (avgust, 2022)
( [4] GreenComp: the European sustainability competence framework. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/... (август, 2022) )

[5] REGLAMENT (ES) 2020/852 NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 18 yuni 2020 godina za sazdavane na ramka za ulesnyavane na ustoychivite investitsii i za izmenenie na Reglament (ES) 2019/2088.
( [5] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. )

[6] The Four Pillars of The Knowledge Economy. https://web.worldbank.org/archive/website01... (avgust, 2022).
( [6] The Four Pillars of The Knowledge Economy. https://web.worldbank.org/archive/website01... (август, 2022). )

[7] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA. EVROPA 2020: Strategiya za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh. COM(2010) 2020 okonchatelen. Bryuksel, 3.3.2010 g.
( [7] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА. ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. COM(2010) 2020 окончателен. Брюксел, 3.3.2010 г. )

[8] Konsolidirana rezolyutsiya otnosno konstruktsiyata na prevozni sredstva:ECE/TRANS/WP.29/78/REV.6 . IKE na OON. 11 yuli 2017.
( [8] Консолидирана резолюция относно конструкцията на превозни средства:ECE/TRANS/WP.29/78/REV.6 . ИКЕ на ООН. 11 юли 2017. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie