Научный доклад ID 2241 : 2022/3
МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФ НА НАДЕЖДНОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОДАВАТЕЛЕН ПРЕВОД ПО ОС X НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

Създаването на цялостен надеждностен модел на сложен технически обект е обективно трудна задача. Основната трудност произтича от голямото разнообразие на физиката на отказите. Факторите и процесите, които влияят на експлоатационната надеждност и работната ефективност на един сложен технически обект, се отличават със значително разнообразие. Освен това тези разнородни фактори и процеси взаимно си влияят, което прави обхващането им в един модел в още по-голяма степен трудна задача.

В доклада се разглеждат възможностите за използване на теорията на графите за обхващане на разнообразните фактори и процеси, влияещи на надеждността на обектите. При сложните технически обекти това разнообразие е значително по-голямо поради по-сложната им структура и състав. При това се създават предпоставки за реализиране на предимствата на цялостния надеждностен модел – отчитане на комплексните взаимовръзки както между тези фактори и процеси, така и между отделните елементи от структурата на сложния технически обект.

Тъй като задачата за разработването на такъв цялостен надеждностен модел на сложен технически обект е с обем далече излизащ извън рамките на обема на доклад, в настоящата разработка е разгледан само един фрагмент от този модел – обхващащ конкретна комплектуваща система – подавателен превод по ос х. Това дава възможност след изграждането на аналогични модели на останалите комплектуващи системи, те да бъдат обединени в един цялостен модел.


моделиране надеждност подавателен превод граф сложен технически обектmodeling reliability submission translation graph complex technical objectВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Rongxi Wang, Yufan Li, Jinjin Xu, Zhen Wang, Jianmin Gao, F2G: A hybrid fault-function graphical model for reliability analysis of complex equipment with coupled faults, Reliability Engineering & System Safety, Volume 226, October 2022, 108662, ISSN: 0951-8320, Elsevier Ltd.

[2] Chun Yong Chong, Sai Peck Lee, Analyzing maintainability and reliability of object-oriented software using weighted complex network, Journal of Systems and Software, Volume 110, December 2015, Pages 28-53, ISSN: 0164-1212, Elsevier Inc.

[3] Sergey M. Kuznetsov, Reliability Assessment of Hydro Transport Systems’ Operation, Transportation Research Procedia, Volume 61, 2022, Pages 691-698, ISSN: 2352-1465, Elsevier B.V.

[4] Nikolaus Haselgruber, Shawn P. Capser, Giorgio I. Vignati, Early life reliability growth testing with non-constant failure intensity, Procedia Computer Science, Volume 180, 2021, Pages 608-617, ISSN: 1877-0509, Elsevier B.V.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie