Научный доклад ID 2215 : 2022/2
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РО-ЛА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПРИДРУЖЕН КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ КАТО ФАКТОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

Пламен Пешаров

В настоящият доклад са разгледани същността и приложението на придружаваните комбинираните товарни превози (Ро-Ла), технологичното оборудване на терминалите и приложението на съвременните технологии за претоварване при тези превози. Представени са съвременните тенденции за развитие на железопътната инфраструктурата, както и състоянието и перспективите пред железопътния транспорт в България. Обект на изследването са комбинираните технологии за превоз на товари, а предмет е усъвършенстването на организацията на превозите. На база извършените анализи са направени предложения за повишаване ефективността на придружените комбинираните товарни превози по отношение намаляване на външните транспортни разходи, а именно намаляване на въглеводородните емисии и, намаляване разходите за поддръжка на основните Трансевропейски пътища преминаващи през територията на страната ни. Целта на изследването е да се покажат подходите за повишаване ефективността на товарните превози, чрез внедряването на нови технологии при организацията на товарните превози.


интермодален транспорт мултимодални технологии Ро-Ла превози ефективност.intermodal transport multimodal technologies Ro-La transport effectiveness.Пламен Пешаров

BIBLIOGRAPHY

[1] 2020 Report on Combined Transport ( CT ),Brussels,28 October 2020

[2] UN / ECE , 2001 TERMINOLOGY ON. Izvlecheno ot UNECE: https://unece.org/DAM/ trans /wp24/documents/term.pdf
( [2] UN / ECE , 2001 TERMINOLOGY ON. Извлечено от UNECE: https://unece.org/DAM/ trans /wp24/documents/term.pdf )

[3] UIRR, 2017-Annual Report 2017-2018 24/05/18 https://www.uirr.com › 970-uirr-...

[4] Dr.Christoph Seidelmann,2010,”40 years of Road-Rail Combined Transport in Europe”UIRR.

[5] EK, 2011. BYaLA KNIGA: Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo(COM (2011) 144 okonch). Bryuksel: Evropeyska komisiya.
( [5] EK, 2011. БЯЛА КНИГА: Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство(COM (2011) 144 оконч). Брюксел: Европейска комисия. )

[6] Arnaudov, B. (2020). Evrointegratsiya na natsionalnata transportna sistema . So-fiya: Avangard prima.
( [6] Арнаудов, Б. (2020). Евроинтеграция на националната транспортна система . Со-фия: Авангард прима. )

[7] Bakalova, V. & Nikolova, H., 2010. Ikonomika na transporta. Parvo izdanie , So-fiya: Universitetsko izdatelstvo ”Stopanstvo”.
( [7] Бакалова, В. & Николова, Х., 2010. Икономика на транспорта. Първо издание , Со-фия: Университетско издателство ”Стопанство”. )

[8] Vasilev, Ev. /Tsvetkova,Sv./Gatovski,Il.,2016 g.,Upravlenie na inovatsiite v transporta, Izdatelski kompleks UNSS.
( [8] Василев, Ев. /Цветкова,Св./Гътовски,Ил.,2016 г.,Управление на иновациите в транспорта, Издателски комплекс УНСС. )

[9] Nikolova Hr.,2017 g., ”Inteligentni transportni sistemi”, Izdatelski kompleks UNSS.
( [9] Николова Хр.,2017 г., ”Интелигентни транспортни системи”, Издателски комплекс УНСС. )

[10] Malinova R.2017 g. Disertatsionen trud na tema ”Povishavane na efektivnostta intermodalnite tovarni prevozi v Balgariya”. Sofiya: Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo.
( [10] Малинова Р.2017 г. Дисертационен труд на тема ”Повишаване на ефективността интермодалните товарни превози в България”. София: Университет за национално и световно стопанство. )

[11] Nikolova, H., 2013. Ustoychivo razvitie na transporta v Balgariya - analiz i otsenka na klyuchovi indikatori. Sofiya: Izdatelski kompleks - UNSS.
( [11] Николова, Х., 2013. Устойчиво развитие на транспорта в България - анализ и оценка на ключови индикатори. София: Издателски комплекс - УНСС. )

[12] NKZhI, DP., 2014. „Prioriteti v zhelezopatnata infrastruktura 2014-2020”, IX-ta godishna konferentsiya „Strategicheska infrastruktura“ Balgariya 2014, 27 mart, Sofiya, Sofiya: DP Natsionalna kompaniya ”Zhelezopatna infrastruktura”. https://www.rail-infra.bg/bg/139-NKZhI
( [12] НКЖИ, ДП., 2014. „Приоритети в железопътната инфраструктура 2014-2020”, IX-та годишна конференция „Стратегическа инфраструктура“ България 2014, 27 март, София, София: ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”. https://www.rail-infra.bg/bg/139-НКЖИ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie