Научный доклад ID 2168 : 2021/4
МОДУЛ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Иван Ганчев

Природният газ е сред горивата, широко използван за индустриални и битови цели. Като основни негови стойности за сравнение с други видове горива може да се посочи пълното му изгаряне без отделяне на дим, пепел и сажди, възможността да се транспортира по тръбопроводи на големи разстояния, ниска себестойност и т.н. Известно е, че транспортирането на природния газ от газовите находища до потребителите е чрез газопроводи. Преди да бъде подаден на потребителите обаче, газът преминава през газоразпределителни станции и газорегулаторни пунктове, където се пречиства, филтрира и одоризира.

Регулаторите на налягане са сред основните елементи в газоснабдителните системи. С тяхна помощ се осигурява намаляване на налягането и автоматичното му поддържане на изхода, независимо от измененията в дебита на газа и входното налягане. Регулирането е посредством промяна на дебита, преминаващ през регулиращия вентил.

Предназначението на регулиратора на налягането е да не се допуска повишаване на налягането с 10% над работното. Обикновено се настройват с отчитане на хидравличната характеристика на регулатора

В доклада е представен модул за регулиране на налягането на газови инсталации. Направена е оценка на възможностите и неговите предимства при експлоатация.


налягане газопроводи интегрирана система технически надзор патентpressure gas pipelines integrated system technical supervision patentИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredbata za ustroystvoto i bezopasnata eksploatatsiya na prenosnite i razpredelitelnite gazoprovodi i na saorazheniyata, instalatsiite i uredite za priroden gaz,
( [1] Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, )

[2] Petkov H.P., K. Alichkov H.K., Gazosnabdyavane, 2002
( [2] Петков Х.П., К. Аличков Х.К., Газоснабдяване, 2002 )

[3] Guskov, B.I., B.G.Kryazhev. Gazifikatsiya promyshlennyh predpriyatii. M., Stroyizdat, 1982
( [3] Гуськов, Б.И., Б.Г.Кряжев. Газификация промышленных предприятии. M., Стройиздат, 1982 )

[4] Hristova, D.T., K.G. Hristov. Eksploatatsiya na gazosnabditelni mrezhi i gazovi instalatsii. C., T., 1990.
( [4] Христова, Д.Т., К.Г. Христов. Експлоатация на газоснабдителни мрежи и газови инсталации. C., Т., 1990. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie