Научный доклад ID 2164 : 2021/4
ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОНННАТА АКТИВНОСТ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЙНОТО НАСЪРЧАВАНЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Калина Атанасова Семова

В статията са представени основни елементи на иновационната политика както в национален, така и в европейски контекст. Описани са част от основните насоки на Европейската Стратегия за транспортни технологии и тяхното развитие до края на 2050г. Представена е приетата на национално равнище Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Разгледано е състоянието на иновациите по-конкретно в българския транспортен сектор, като са изведени на преден план предизвикателствата и основните проблеми, пред които са поставени голяма част от предприятията. Определянето на иновативния потенциал е разгледан като съвкупност от направените качествена и количествена оценка на състоянието. Направен е изводът, че усилията и средствата, които дадена компания следва да вложи в дадена иновация, трябва да са пропорционални на значимостта на влияещите фактори. Необходимо е предприемането на мерки за насърчаване на положителните фактори и за ограничаване и преодоляване на предизвикателствата пред иновационното развитие.


иновации иновационна политика иновативен потенциал количествена оценка на състоянието стимулиране на иновациитеinnovations innovation policy innovative potential quantitative assessment innovations stimulation Resume: The article presents innovaКалина Атанасова Семова

BIBLIOGRAPHY

[1] Todorova D., M. Nocheva, B. Mednikarov. Inovatsii, inovatsionni deynosti i inovatsionna politika v transportnata sistema, Mehanika, transport, komunikatsii. tom 16, broy 3/1, 2018 g.
( [1] Тодорова Д., М. Ночева, Б. Медникаров. Иновации, иновационни дейности и иновационна политика в транспортната система, Механика, транспорт, комуникации. том 16, брой 3/1, 2018 г. )

[2] Hramchova. N.A. Osnovy sushtnosti i upravlenie innovatsiy na transporte, Strategii biznesa, Izdatelskiy dom „Realnaya ekonomika“, ISSN Pechatnyy: 2311-7184, 2019
( [2] Храмчова. Н.А. Основы сущности и управление инноваций на транспорте, Стратегии бизнеса, Издательский дом „Реальная экономика“, ISSN Печатный: 2311-7184, 2019 )

[3] Innovatsii v oblasti transporta, https://www.ibm.com/ibm/ideasfromibm/ru/tra...
( [3] Инновации в области транспорта, https://www.ibm.com/ibm/ideasfromibm/ru/tra... )

[4] Kirova An., Inovatsiite na pazara na transportni uslugi, 2013
( [4] Кирова Ан., Иновациите на пазара на транспортни услуги, 2013 )

[5] BYaLA KNIGA Patna karta za postiganeto na edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [5] БЯЛА КНИГА Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[6] Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g. https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [6] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[7] Innovatsii v sfere transporta. Nauchnyy aspekt. http://na-journal.ru/1-2018-gumanitarnye-na...
( [7] Инновации в сфере транспорта. Научный аспект. http://na-journal.ru/1-2018-gumanitarnye-na... )

[8] Inovatsii BG 2019, Petnadeseti Natsionalen inovatsionen forum „Inovatsii i ikonomicheski rastezh“, http://www.arcfund.net/arcartShowbg?id=1845...
( [8] Иновации БГ 2019, Петнадесети Национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“, http://www.arcfund.net/arcartShowbg?id=1845... )

[9] Semova, К., Н. Нristov. Influence of the Individual Competence of the Experts on the Multicriteria Subjective Assessment. IEEE International Conference Automatics and Informatics 2021 (ICAI’21)

[10] Panov.V., Veleva. S., Semova, K. Application of Multi-subject Expertise for Research and Assessment of Financial and Customs Violations. Industrial Growth Conference 2020

[11] Cemova, K., D. Todorova. Metodi za opredelyane na inovatsionniya potentsial i stimulirane na inovatsionnata aktivnost. XXV Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2021“
( [11] Cемова, К., Д. Тодорова. Методи за определяне на иновационния потенциал и стимулиране на иновационната активност. XXV Международна научна конференция „Транспорт 2021“ )

[12] Cemova, K. A. Inovatsionna politika i modeli za neynoto provezhdane. „Mehanika, transport i komunikatsii“ 2020
( [12] Cемова, К. А. Иновационна политика и модели за нейното провеждане. „Механика, транспорт и комуникации“ 2020 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie