Научный доклад ID 2145 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЯГОВИТЕ АГРЕГАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТПС НА МЕТРОПОЛИТЕНА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА РЕКУПЕРИРАНАТА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ВРЪЩАНЕ В МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ

Емил Додов

В статията са показани и анализирани схеми на тягови агрегати (ТА), които са на експлоатация в тягово понизителните станции (ТПС) на първа, втора, трета и четвърта линия на столичния метрополитен. Разгледани са режимите на

работа и е направено сравнение между отделните видове токоизправители.

Изтъкнати са предимствата на многоимпулсните схеми на изправяне. Съгласно възприетите режими на работа на ТА са разгледани възможностите за повишаване на качеството на енергетичните параметри на електроразпределителната мрежа.

Рекуперативното спиране и спускането по наклон на мотрисите оборудвани с асинхронни тягови двигатели с честотно управление са свързани с връщане на енергия в мрежата. Анализирана е възможността за оползотворяване на тази енергия и са направени препоръки за подмяна на токоизправителите на ТА.


Метрополитен тягов трансформатор токоизправителSubway traction transformer rectifierЕмил Додов

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № 3 ot 09 yuni 2004 g. za ustroystvo na elektricheskite uredbi i elekt- roprovodnite linii, izm. i dop. DV br. 108 ot 19.12.2007 g.,
( [1] Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и елект- ропроводните линии, изм. и доп. ДВ бр. 108 от 19.12.2007 г., )

[2] Shturov N. I. Metody i sredstva ekonomii i povysheniya effektivnosti ispolzo- vaniya energii v sisteme gorodskogo elektricheskogo transporta. Disertatsiya, Novosi- birskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet. 2003 g.,
( [2] Щуров Н. И. Методы и средства экономии и повышения эффективности использо- вания энергии в системе городского электрического транспорта. Дисертация, Новоси- бирский государственный технический университет. 2003 г., )

[3] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009, str. 281,
( [3] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, София, 2009, стр. 281, )

[4]

[4] Ivan Petrov, Georgi Dimitrov, Todor Lalev, Eksperimentalno izsledvan na energiynata efektivnost na metrovlakovete na Stolichniya metropoliten v realni eks- ploatatsionni usloviya–TU„Sofiya”VII nauchna kon. sv.sv. Konstantin i Elena, 2016g.,
( [4] Иван Петров, Георги Димитров, Тодор Лалев, Експериментално изследван на енергийната ефективност на метровлаковете на Столичния метрополитен в реални екс- плоатационни условия–ТУ„София”VII научна кон. св.св. Константин и Елена, 2016г., )

[5]

[5] Tomcheva M., Izsledvane i analiz na parametrite na vidovete tokoizpravitel- ni shemi eksploatirani v tokoizpravitelni stantsii, Mehanika transport komunika- tsii t16, br.3/2, 2018 g.
( [5] Томчева М., Изследване и анализ на параметрите на видовете токоизправител- ни схеми експлоатирани в токоизправителни станции, Механика транспорт комуника- ции т16, бр.3/2, 2018 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie