Научный доклад ID 2131 : 2021/3
КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАНДАРТ В ЛОГИСТИКАТА В ТУРЦИЯ

Мустафа Хатиплер

Логистиката е система, която осигурява доставката на продукти и услуги до клиенти по целия свят. Тази система обхваща широк спектър от бизнес от планиране до доставка. В рамките на тази бизнес област са включени дейности по стратегическо планиране, обслужване на клиенти, транспорт, закупуване, складиране, обработка на материали, проследяване на инвентара, управление на прогнозиране на търсенето и др.

Факт е, че силата за създаване на работни места на логистиката, която има толкова широко поле на работа, също е много голяма. Заетостта, създадена от логистиката, има както квалифицирана, така и динамична структура. Факторът, който ограничава или разширява капацитета за създаване на работни места на логистиката, е образованието.

Индивидуалният аспект на образованието несъмнено е страхотно нещо, което то носи на човека. Въпреки това, обучението, което се появява за работа, трябва да отговаря на секторните изисквания. В този смисъл е от съществено значение образованието по логистика да отговаря на националната и международна конкурентна среда и на ситуациите с бърза промяна, възникнали с глобализацията и глобализацията. Образование, което няма да реагира на тези ситуации, Тъй като няма да отговори на нуждите и очакванията на сектора, той ще остане далеч от създаването на работни места.

Логистиката, която е новоразвиващ се сектор у нас, както и в света, ще стане водещ сектор в съответствие с развитието в световен мащаб. Поради тази причина образователните институции трябва да подготвят квалифицирана работна сила, която е необходимост и търсене на сектора. У нас средните и висшите учебни заведения полагат големи усилия в това отношение.

Като се има предвид, че логистиката не се състои само от логистика, но и може да бъде лидер в повече от един сектор, няма съмнение, че нашата страна, която има хронични проблеми с безработицата, също може да допринесе за решаването на този проблем.


логистика образование национални професионални стандарти.Logistics Education National Occupational Standards.Мустафа Хатиплер

BIBLIOGRAPHY

[1] Acar, Z. A. (2010).“Lojistik Yeteneklerin, Strateji- Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: Kobi’ler Üzerinde Bir Saha Araştırması”, Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 24 (4), pp.1-21.

[2] Altuğ, C.T. (2013). “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Ara Elemanların Eğitimi”, II. Proceedings of the National Logistics and Supply Chain Congress, Aksaray, pp. 210-215.

[3] Azmia, I., Hamid, NA, Hussin, MNM, and Ibtishamiah, N. (2017). ”Logistics And Supply Chain Management: The Importance of Integration For Business Processes.” Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 5(4), pp. 73-80.

[4] Ballou, RH (2007). “The Evolution And Future of Logistics And Supply Chain Management”, European Business Review, 19 (4), pp. 332-348.

[5] Cuturela, SC and Manole, A. (2013). “A Short Historical Perspective on The Evolution of Logistics And Its Implications For Globalization”, Revista Română De Statistică Trim, pp. 188-198, http://www.revistadestatistica.ro/supliment... , Accessed 10.08.2021.

[6] Erkan, B. (2014). “Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü”, ASSAM, 1, pp. 45-65.

[7] Grant, D. B (2012). Logistics Management, UK: Pearson.

[87] Haywart, J. and Omurtag, Y. (2003). “Perspectives on Educating Future Logistics Leaders”, International Logistics Congress, Istanbul, 30 June -1 July.

[9] Heskett, J. L., Glaskowsky, N. A. Jr. and Ivie, R. M. (1973). Business Logistics,2nd ed., The Ronald Press: New York, http://bestlogisticsguide.com/Basics/Logist... History Shows The Benefit And Importance of Logistics, Retrieved 10.08.2021.

[10] Keskin, M. H. (2014). Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi, değişimi, bugünü, geleceği), Ankara: Nobel Academic Publishing.

[11] Koban, E. and Yıldırır Keser, H. (2015). Dış Ticarette Lojistik, Bursa: Ekin Publishing and Distribution.

[12] Lambert, D. M., Stock, R. J. and Ellram, L. M. (1998) Fundamentals of Logistics Management, New York: Irwin Mc-Grav-Hill.

[13] Loder, Lojistik Terimler, http://www.loder.org.tr/tr/termler.html?har... Sayfa=2, Accessed on 10.07.2021.

[14] Oda, S. (2008). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Dış Ticaret Üzerine Etkileri, Master Thesis, Trakya University Institute of Social Sciences, Edirne.

[15] OECD (2002). Transport Logistics: Shared Solutions to Common Challenges, France: OECD Publications.

[16] Pelletier, J. A. (2013). “From Ancient to Modern Logistics: Evidence in Ancient Egypt & the Early Development of Marketing.”Colleg of Business, University of South Florida, Proceedings, pp. 195-209.

[17] Resmi Gazete (2006). Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu (7 Ekim 2006, Sayı: 26312), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006... Access date: 10.07.2021.

[18] Szymonik, A. (2014). “Globalization and logistics”, https://www.researchgate.net/ publication/296706132_Globalization_and_international_logistics,Accessed on: 10.08.2021.

[19] Şahin, E. (2018). Türkiye’de Lojistik Eğitimi, Lojistik Eğitim Standartları, Mesleki Yeterlilik ve Bologna Süreci, AB Üye Ülkeleri ile Türkiye Kıyaslaması, Unpublished Master Thesis, Istanbul, Maltepe University.

[20] Tanyaş, M. (2018). Türkiye’de lojistik eğitimini geliştirmek için neler yapılmalı”, https://www.yesillojistikciler.com/roportaj... Date of access: 10.07.2021.

[21] TDK (2019). http://sozluk.gov.tr, Accessed on 10.08.2021.

[22] Tepic J., Tanackov L. and Stojić, G. (2011). “Ancient Logistics – Historical Timeline And Etymology”, Technical Gazette, 18(3), pp. 379-384,

[23] Yıldırır, H. (2011). Lojistik Sektörünün Rekabet Gücü Analizi: Türk Lojistik Sektörü İçin Bir Çalışma, Ph. D. Thesis, Uludag University Institute of Social Sciences, Bursa.

[24] Yıldıztekin, A. (2007). “Lojistiğin 7 Doğrusu”, DergiL, (5).

[25] Wassenhove, LNV (2006). “Blackett Memorial Lecturew Humanitarian Aid Logistics: Supply Chain Management In High Gear”, Journal of The Operational Research Society, 57, pp. 475–489.

[25] Wolff, RA and Yıldız, D. (2018). “Türkiye’de Lojistik Yönetimindeki Gelişmeler: Stratejik Bir Bakış Açısı”, Social Sciences Research Journal, 7(3), pp. 187-198.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie