Научный доклад ID 2128 : 2021/3
КРЪГОВА ИКОНОМИКА: НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Даниела Тодорова, Миряна Евтимова

Целта на тази работа е да се анализират основните предизвикателства, представени в Новият план за действие относно кръговата икономика за постигане на по-чиста и по-конкурентноспособна Европа (март, 2020г.).

Разгледани са основните акценти, чрез които ще се постигне разширяване на обхвата на кръговата икономика, а именно: проектиране на устойчиви продукти (специално внимание се обръща на изискванията за екодизайна към продукти, свързани с енергопотреблението), предоставяне на повече информация на потребителите и публичните купувачи (надеждна и полезна информация относно показателите за устойчивост на продуктите в търговските обекти, включително относно техния жизнен цикъл и наличието на ремонтни услуги), кръговост на производствените процеси, ключови вериги за създаване на стойност в областта на продуктите (стимулиране на кръговият потенциал на всички акумулаторни батерии и правилата относно излезлите от употреба превозни средства с цел да се насърчат по-кръгови бизнес модели), предотвратяване на отпадъците и подкрепа на техният кръгов характер, положителен нетен ефект върху създаването на работни места, при условие че работниците придобият уменията, които се изискват за прехода към зелена икономика, кръговостта като предпоставка за неутралност по отношение на климата, изграждане на правилната икономика чрез насочване на финансирането към по-устойчиви модели на производство и потребление.

В заключение са анализирани възможностите за осъществяване на прехода към кръгова икономика чрез научни изследвания, иновации и цифровизация.


Кръгова икономика екодизайн жизнен цикъл на продуктите ресурси парникови газове Зелен пакт превозни средства.Circular economy ecodesign product life cycle resources greenhouse gases Green Pact vehiclesДаниела Тодорова Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Zatvaryane na tsikala - plan za deystvie na ES za kragovata ikonomika. Bryuksel, 2.12.2015 COM(2015) 614 final.
( [1] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Затваряне на цикъла - план за действие на ЕС за кръговата икономика. Брюксел, 2.12.2015 COM(2015) 614 final. )

[2] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Nov plan za deystvie otnosno kragovata ikonomika Za po-chista i po-konkurentosposobna Evropa. Bryuksel, 11.3.2020 g. COM(2020) 98 final.
( [2] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Нов план за действие относно кръговата икономика За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа. Брюксел, 11.3.2020 г. COM(2020) 98 final. )

[3] Tsonkov, N. i kol. Regionalno i prostranstveno razvitie na gradovete v Severozapaden rayon, sp. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, br. 4, IK na UNSS, S., 2018. 29-43 str.)
( [3] Цонков, Н. и кол. Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район, сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 4, ИК на УНСС, С., 2018. 29-43 стр.) )

[4] Tsonkov, N. i kol., Regionalno i prostranstveno razvitie na srednite po golemina obshtini v Severozapaden, Severen tsentralen i Yuzhen tsentralen rayon, IK na UNSS, S., 2019.
( [4] Цонков, Н. и кол., Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северозападен, Северен централен и Южен централен район, ИК на УНСС, С., 2019. )

[5] Tsonkov, N., Ikonomicheska sigurnost i ikonomicheska politika, Izd. Siela, S., 2014.
( [5] Цонков, Н., Икономическа сигурност и икономическа политика, Изд. Сиела, С., 2014. )

[6] Todorova, D. i Evtimova, M. Kragova ikonomika i ekologichna sigurnost. Mehanika Transport Komunikatsii, ISSN 1312-3823, tom 15, broy 3, 2017 g., statiya № 1479. (ІH-1)-(ІH-6) str.
( [6] Тодорова, Д. и Евтимова, М. Кръгова икономика и екологична сигурност. Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823, том 15, брой 3, 2017 г., статия № 1479. (ІХ-1)-(ІХ-6) стр. )

[7] Todorova, D. i Evtimova, M. Kragova ikonomika: bruten vatreshen produkt i ekologichen otpechatak. Mehanika Transport Komunikatsii, ISSN 1312-3823, tom 17, broy 3, 2019 g., statiya № 1865. (ІH-1)-(ІH-6) str.
( [7] Тодорова, Д. и Евтимова, М. Кръгова икономика: брутен вътрешен продукт и екологичен отпечатък. Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3, 2019 г., статия № 1865. (ІХ-1)-(ІХ-6) стр. )

[8] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, EVROPEYSKIYa SAVET, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE Evropeyskiyat zelen pakt Bryuksel, 11.12.2019 g. COM(2019) 640 final.
( [8] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейският зелен пакт Брюксел, 11.12.2019 г. COM(2019) 640 final. )

[9] Komisiya po okolna sreda, obshtestveno zdrave i bezopasnost na hranite na Evropeyski parlament. DOKLAD otnosno noviya plan za deystvie za kragova ikonomika (2020/2077(INI)) A9-0008/2021, 28.1.2021
( [9] Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейски парламент. ДОКЛАД относно новия план за действие за кръгова икономика (2020/2077(INI)) A9-0008/2021, 28.1.2021 )

[10] Evropeyskata programa za umeniya za postigane na ustoychiva konkurentosposobnost, sotsialna spravedlivost i izdrazhlivost. Bryuksel, 1 yuli 2020 r. https://ec.europa.eu/commission/presscorner... (poseten april 2021)
( [10] Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. Брюксел, 1 юли 2020 r. https://ec.europa.eu/commission/presscorner... (посетен април 2021) )

[11] The Pact for Skills: mobilising all partners to invest in skills. 10.11.2020. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId... (poseten april 2021)
( [11] The Pact for Skills: mobilising all partners to invest in skills. 10.11.2020. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId... (посетен април 2021) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie