Научный доклад ID 2111 : 2021/3
ОЦЕНКА НА НАГЛАСИТЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЗИКОВАТА ОСЪЗНАТОСТ, МОТИВАЦИЯТА И АВТОНОМИЯТА В РАМКИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩ И СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Боряна Т. Ружекова-Рогожерова

Докладът изследва оценката на студентите на ключовите за

обучението по АЧЕ и АСЦ параметри езикова осъзнатост, мотивация на обучаемите

и автономност на обучаемите (ЕО, МО и АО) в условията на онлайн (или

дистанционно) обучение във ВТУ „Тодор Каблешков”. Проучването е осъществено

посредством анкета относно споменатите концепти, разработена от автора и

попълнена от обучаемите. Изследването, което цели оценяването на нагласите на

студентите по отношение ефективността на онлайн преподаването, препраща към

предишни изследвания на автора на ЕО, МО и АО в рамките на традиционното

преподаване. Анализът на резултатите от настоящото проучване способства за по-

пълното разкриване на ефективността на когнитивно насочения, заради

приложението на стратегиите за чуждоезиково изучаване (СЧИ), процес на

преподаване и, следователно, за по-доброто разбиране на относително новата

методика на дистанционно преподаване в рамките на АЧЕ (ЧЕ) и АСЦ. За целта се

разглеждат следните теми: характеристиките на онлайн преподаването на АЧЕ

(АСЦ), съпътстващите дистанционната работа предимства и предизвикателства

пред преподавателите и обучаемите, същността на ЕО, МО и АО, на вниманието на

читателя са представени таблици с резултатите от изследването и заключение

относно приложенията на дистанционното обучение.


езикова осъзнатост мотивация на обучаемите автономия на обучаемите онлайн преподаване в рамките на АЧЕ и АСЦlanguage awareness learner motivation learner autonomy EFL and ESP online teachingБоряна Т. Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] The history of online education - Peterson`s (petersons.com)

[2] Dimitrova N., Ruzhekova-Rogozherova B., Kontseptsiya za chuzhdoezikovo obuchenie v nova bakalavarska programa po logistika, Sbornik ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya oktomvri 2020, Publishing complex – UNWE, Sofiya, 2021, 79 – 87
( [2] Димитрова Н., Ружекова-Рогожерова Б., Концепция за чуждоезиково обучение в нова бакалавърска програма по логистика, Сборник от юбилейна международна научна конференция октомври 2020, Publishing complex – UNWE, София, 2021, 79 – 87 )

[3] Atmojo A. E. P., Nugroho A., EFL Classes Must Go Online! Teaching Activities and Challenges during COVID-19 Pandemic in Indonesia, REGISTER JOURNAL, 13, 1, 2020, 49-76

[4] Felix U., A multivariate analysis of students` experience of web based learning, Australian Journal of Educational Technology, 17, 1, 2001, 21-36

[5] Al-Jarf R. S., The Effects of Online Grammar Instruction on Low Proficiency EFL College Students` Achievement, The Asian EFL Journal Quarterly, 7, 4, 2005, 166-190

[6] Cakrawati L. M., STUDENTS` PERCEPTIONS ON THE USE OF ONLINE LEARNING PLATFORMS IN EFL CLASSROOM, English Language Teaching and Technology Journal (ELT-Tech Journal), 1, 1, 2017, 22 - 30

[7] Morgan H., Best Practices for Implementing Remote Learning during a Pandemic, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 93, 3, 2020, 135-141

[8] Naqvi S., Zehra I., Online EFL Emergency Remote Teaching during COVID 19, Challenges and Innovative Practices: A Case of Oman, Arab World English Journal (AWEJ) Proceedings of 2nd MEC TESOL Conference, 2020, 17-35

[9] Granados A., How is COVID-19 affecting ESL students?, EdNC, https://www.ednc.org/how-is-covid-19-affect... 2020

[10] Nkonge B., Gueldenzoph L., Best Practices in Online Education: Implications for Policy and Practice, Business Education Digest, 15, 2006, 42-53

[11] Quevillon K., Online Teaching: 3 Unique Challenges and How to Solve Them, Top Hat, https://tophat.com/blog/online-teaching-cha... 2020

[12] Ruzhekova-Rogozherova B., Language Awareness, Language Learning Strategies, Contrastive and Comparative Teaching in ELT and ESP, Monograph, E-publisher LiterNet, Varna, 2018, ISBN 978-954-304-427-6

[13] Ruzhekova-Rogozherova B., EFL Learner Autonomy and Language Awareness Connection among University Students, BETA E-Newsletter, 42, 2019, 18-38

[14] Ruzhekova-Rogozherova B., Learners` Attitudes Assessment in terms of Cognitive Teaching Parameters and Motivation within the English in Geotechnics Course at the Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications, 14, 3/1, 2016, IV-11 - IV-16

[15] Ruzhekova-Rogozherova B., Teaching English Language Learning Strategies at the Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications, 12, 3/1, 2014, IV-22-IV-27

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie