Научный доклад ID 2110 : 2021/3
ЧЕСТОТНОСТ И ПРОИЗВОДНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛЕКСИКА ОТ ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯТА

Нина Димитрова

Настоящото изследване е част от по-мащабен труд по създаването

на тесноотраслов Руско-български речник на термините по спедиция. Негова цел е

съставянето на словник на лексикалните единици, обслужващи тази сфера на дейност

в България.

За получаването на емпирични данни, които биха позволили постигането на

така формулираната цел, е използван софтуерът за автоматична обработка на

текстови корпуси AntConc. С негова помощ са идентифицирани лексикалните единици,

които се характеризират с най-висока фреквентност. Първите позиции в честотния

списък се заемат от лексемите: превоз (3,46% от обема на корпуса), товар (1,8%),

транспорт (1,47%), стока (0,88%) и др. Със същия инструмент за обработка на

електронни корпуси са получени данни по критерия производност на лексикалните

единици в изследваната предметна област. Установено е, че най-висок деривационен

потенциал притежават лексикалните единици: превоз (167 деривата), товар (158

деривата), транспорт (89 деривата) и стока (76 деривата).

В резултат на проведеното изследване бяха идентифицирани лексикалните

единици, които изграждат специализираната лексика по международен транспорт и

спедиция, а съпоставянето на данните от честотния списък с данните от списъка за

броя на производните им показва, че в самата ѝ сърцевина са разположени

лексикалните единици: превоз, товар, транспорт и стока.


компютърна лексикография корпус честотност производност специализирана лексика транспорт спедицияcomputational lexicography corpus frequency derivational potential specialized lexical units transport freight forwardingНина Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Popova M., Prilozhno terminoznanie, izd. Avangard Prima, Sofiya, 2017, ISBN 978-619-160-755-6.
( [1] Попова М., Приложно терминознание, изд. Авангард Прима, София, 2017, ISBN 978-619-160-755-6. )

[2] Dimitrova N. K., Russko-bolgarskiy slovar terminov transportno- ekspeditsionnoy deyatelnosti//Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya. № 2. 2016. S. 65 – 73, ISSN 1814- 2958.
( [2] Димитрова Н. К., Русско-болгарский словарь терминов транспортно- экспедиционной деятельности//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2. 2016. С. 65 – 73, ISSN 1814- 2958. )

[3] Nikolova Hr., Mezhdunaroden transport i speditsiya, Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo”, Sofiya, 2011 g.
( [3] Николова Хр., Международен транспорт и спедиция, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2011 г. )

[4] Koeva Sv., Kompyutarna lingvistika – traditsii i predizvikatelstva, 70 godini balgarska akademichna leksikografiya, Sb. Dokladi ot Shestata natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie po leksikografiya i leksikologiya, Sofiya, Institut za balgarski ezik „Prof. L. Andreychin“ – BAN, 24–25 oktomvri 2012 g., Akademichno izdatelstvo „Prof. Marin Drinov”, Sofiya, 2013, S. 30–38, ISBN 978-954- 322-578-1.
( [4] Коева Св., Компютърна лингвистика – традиции и предизвикателства, 70 години българска академична лексикография, Сб. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24–25 октомври 2012 г., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013, С. 30–38, ISBN 978-954- 322-578-1. )

[5] Leech, G. Introducing corpus annotation. // Garside R., G. Leech, A. M. McEnery (eds.). Corpus Annotation: Linguistic Information from Computer Text Corpora. London: Longman, pp. 1–18.

[6] Koeva, Sv. Balgarskiyat semantichno anotiran korpus – teoretichni postanovki. // Balgarskiyat semantichno anotiran korpus. Redaktor i sastavitel Sv. Koeva. Sofiya, 2010, S. 7–43.
( [6] Коева, Св. Българският семантично анотиран корпус – теоретични постановки. // Българският семантично анотиран корпус. Редактор и съставител Св. Коева. София, 2010, С. 7–43. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie