Научный доклад ID 2099 : 2021/3
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ

Калина Семова, Даниела Тодорова

Дефинирани са основните понятия от иновационното пространство,

използвани в тази статия.

Иновативността не е физична величина и в метрологичен аспект не може да

бъде измерена и количествено определена. Затова се търсят косвени методи. Приема

се, че понятийното пространство за иновативност (или сродни понятия) се покрива

от различни измерими признаци (аспекти, критерии), които могат да имат

количествени стойности. Общата (агрегираната) оценка се получава от съставните

й показатели (фактори).

Иновационните анализи са силно повлияни от предмета на изследване.

Когато се отнася до иновативния потенциал на цялата държава или за

компаративен анализ на страните в една общност като ЕС, се използват

количествени методи и глобални показатели, утвърдени на международно равнище. В

статията е посочено актуалното място на България по тези международни

класации.

Когато се отнася до предприятията, анализите са повече или по-малко

адресирани към съответните стопански сектори. За да се избегнат трудностите по

международна сравнимост за страните-членки на ЕС, се използва обща методология,

известна като „Ръководството на Осло“. Прилага се от държавните институции,

вкл. и от Националния статистически институт. Но от тези показатели не се

виждат движещите сили на иновативността и факторите, върху които трябва да се

въздейства за нейното стимулиране.

Изхожда се от твърдението в Регламента от Осло, че методиката за оценка

може да се избира от фирмата на база нейния опит в иновациите и практиките на

водещи компании в света. Като се ползва тази възможност, в настоящия труд се

предлага един по-общ подход и хибриден метод за количествена оценка, приложим във

всеки конкретен случай.


иновативност иновационен потенциал индикатори многофакторна мултисубектна експертиза обобщена (агрегирана) оценка на иновативносттаinnovation innovation potential indicators multifactor multi-subject expertise generalized (aggregated) assessmeКалина Семова Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vasilev Evg., Sv. Tsvetkova, Il. Gatovski Upravlenie na inovatsiite v transporta, izdatelstvo UNSS, ISBN 9789546449290, 2016
( [1] Василев Евг., Св. Цветкова, Ил. Гътовски Управление на иновациите в транспорта, издателство УНСС, ISBN 9789546449290, 2016 )

[2] Vaysilova, E., Vliyanie na integriranata otchetnost varhu konkurentosposobnostta na predpriyatiyata, Nauchno–prakticheska konferentsiya „Balgarskata mechta – pozitivnata kontseptsiya“, Nov balgarski universitet, 11 yuni 2019, ISBN 978-619-233- 131-3, str. 361-374
( [2] Вайсилова, Е., Влияние на интегрираната отчетност върху конкурентоспособността на предприятията, Научно–практическа конференция „Българската мечта – позитивната концепция“, Нов български университет, 11 юни 2019, ISBN 978-619-233- 131-3, стр. 361-374 )

[3] Georgieva T., Otsenka na inovatsionniya menidzhmant na organizatsiyata, 2016, Publisher: IBS Press ISBN: 1
( [3] Георгиева Т., Оценка на иновационния мениджмънт на организацията, 2016, Publisher: IBS Press ISBN: 1 )

[4] Gergova N., Upravlenie na kachestvoto i mehanizmi za ustoychivo razvitie, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, Sofiya, VTU „Todor Kableshkov“, tom. 18, br. 2, 2020 g., statiya 1918, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [4] Гергова Н., Управление на качеството и механизми за устойчиво развитие, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, том. 18, бр. 2, 2020 г., статия 1918, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[5] Damyanov D., St. Kasabadzhakova, Model za izmervane na stepenta na inovativnost i inovatsionna aktivnost na produkti i protsesi za avtomatizirani proizvodstva International Scientific journal Machines, technologies, Materials, br.3-4, str. 13-17, 2009
( [5] Дамянов Д., Ст. Касабаджакова, Модел за измерване на степента на иновативност и иновационна активност на продукти и процеси за автоматизирани производства International Scientific journal Machines, technologies, Materials, бр.3-4, стр. 13-17, 2009 )

[6] Inovatsii. Evropeyski, natsionalni i regionalni politiki, Fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii“, ARCFUND, ISBN 978-954-9456-12-7 http://www.arcfund.net/fileadmin/user_uploa...
( [6] Иновации. Европейски, национални и регионални политики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, ARCFUND, ISBN 978-954-9456-12-7 http://www.arcfund.net/fileadmin/user_uploa... )

[7] Ikonomicheska ustoychivost chrez inovatsii, Inovatsii.bg 2020, ISSN: 1313-1052 Fondatsiya “Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii“
( [7] Икономическа устойчивост чрез иновации, Иновации.бг 2020, ISSN: 1313-1052 Фондация “Приложни изследвания и комуникации“ )

[8] Inovatsionnata politika na Evropeyskiya sayuz i Balgariya, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/b...
( [8] Иновационната политика на Европейския съюз и България, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/b... )

[9] Inovatsionen indeks na balgarskite predpriyatiya. Inovatsii.bg Inteligentni politiki za inovatsionen rastezh. http://www.arcfund.net/fileadmin/user_uploa...
( [9] Иновационен индекс на българските предприятия. Иновации.бг Интелигентни политики за иновационен растеж. http://www.arcfund.net/fileadmin/user_uploa... )

[10] Krasteva E., Vazmozhnosti za razvitie na strategicheskiya inovatsionen potentsial na firmite, Avtoreferat za prisazhdane na obrazovatelnata i nauchna stepen „doktor”, 2018
( [10] Кръстева Е., Възможности за развитие на стратегическия иновационен потенциал на фирмите, Автореферат за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 2018 )

[11] Otsenka na inovativniya potentsial na predpriyatieto. Izmervane na inovativen potentsial: https://awgm.ru/bg/ocenka-innovacionnogo-po...
( [11] Оценка на иновативния потенциал на предприятието. Измерване на иновативен потенциал: https://awgm.ru/bg/ocenka-innovacionnogo-po... )

[12] Panov V., S. Veleva, K. Semova. Prilozhenie na multisubektna ekspertiza za izsledvane i otsenka na finansovo-mitnicheski narusheniya III-62
( [12] Панов В., С. Велева, К. Семова. Приложение на мултисубектна експертиза за изследване и оценка на финансово-митнически нарушения III-62 )

[13] Popova R. Pokazateli za izmervane na inovatsionnata aktivnost na mebelnite predpriyatiya, V Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Inovatsii v gorskata promishlenost i inzhenerniya dizayn“ - Yundola, Nauchno-informatsionno spisanie izdanie na Nauchno-tehnicheskiya sayuz po lesotehnika i Lesotehnicheski universitet, 2/2013, ISSN 1311-4972, s.39-49.
( [13] Попова Р. Показатели за измерване на иновационната активност на мебелните предприятия, V Международна научна конференция „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“ - Юндола, Научно-информационно списание издание на Научно-техническия съюз по лесотехника и Лесотехнически университет, 2/2013, ISSN 1311-4972, с.39-49. )

[14] Hristova. M. Metodi za formirane i redutsirane na kriteriite za otsenyavane na kachestvoto na obuchenie vav visshite uchilishta, Spisanie ”Mashinostroene i mashinoznanie”, seriya „Ikonomika i menidzhmant”, br.2, 2007, str. 37-44
( [14] Христова. М. Методи за формиране и редуциране на критериите за оценяване на качеството на обучение във висшите училища, Списание ”Машиностроене и машинознание”, серия „Икономика и мениджмънт”, бр.2, 2007, стр. 37-44 )

[15] Dutta S., Br. Lanvin, and S. Wunsch-Vincent, Global Innovation Index 2020, Who Will Finance Innovation? GII 2020, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_...

[16] Liss B.I., INNOVATIONS IN THE TRANSPORT INDUSTRY https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsi...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie