Научный доклад ID 2093 : 2021/3
КОНЦЕПТУАЛНАТА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ КАТО БАЗА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Валентина Станева

С приемането на Република България в Европейския съюз (ЕС) стартираха процесите за хармонизиране на националните с общностните законодателни актове. Свободното движение на хора, стоки и капитали, което е основният фундамент за съществуването на ЕС, е трудно постижимо, когато има разлики между законите на държавите-членки. Тяхното преодоляване е възможно или чрез взаимно признаване на съществуващите национални разпоредби или чрез хармонизация, когато взаимното признаване е неприложимо.

Съветът по международни счетоводни стандарти, който създава и поддържа МСФО, изготвя основополагащият документ Концептуална рамка. Тази рамка представя концепциите, които са в основата на процеса по изготвяне и представяне на финансовите отчети.

Целта на финансовите отчети с общо предназначение е да се предостави финансова информация (активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи) на отчитащото се транспортно предприятие, която е полезна за потребителите на финансовите отчети при вземане на информирани управленски решения за ефективността и промените във финансовото му състояние (промените в паричните потоци и в собствения капитал). Също така е необходимо създаване на възможности за оценка дейността на управленския екип по отношение управлението на икономическите ресурси на транспортното предприятие.

Целта на настоящия доклад е да се анализира Концептуалната рамка за финансово отчитане от 2018 г. с насоченост към дейността на транспортните предприятия, прилагащи като счетоводна база Международните счетоводни стандарти.


концептуална рамка финансово отчитане счетоводна база елементи на финансовия отчет.Conceptual framework financial reporting accounting base elements of the financial statementВалентина Станева

BIBLIOGRAPHY

[1] Veysel A. Kontseptualna ramka za finansova otchetnost ot 2018 godina – analiz na osnovnite kontseptsii i promenite. Studiya v Godishnik na IDES za 2018 g. Sofiya, str. 4, ISSN 1314-8990.
( [1] Вейсел А. Концептуална рамка за финансова отчетност от 2018 година – анализ на основните концепции и промените. Студия в Годишник на ИДЕС за 2018 г. София, стр. 4, ISSN 1314-8990. )

[2] Vaysilova E. Za noviyat podhod pri otchitane na prihodite ot prodazhbi v predpriyatiyata ot transportniya sektor. El. sp. Mehanika Transport Komunikatsii, tom 17, broy 3, 2019 g. str.III-60, ISSN 2367-6620 (online).
( [2] Вайсилова Е. За новият подход при отчитане на приходите от продажби в предприятията от транспортния сектор. Ел. сп. Механика Транспорт Комуникации, том 17, брой 3, 2019 г. стр.III-60, ISSN 2367-6620 (online). )

[3] Basis for Conclusions on Conceptual Framework for Financial Reporting (2018), ISBN 978-1-911040-91-0

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie