Научный доклад ID 2087 : 2021/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КОМФОРТА ПРИ ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Костадин Трифонов

Икономическият растеж съпроводен с обновяването на железопътната мрежа и подвижния състав става предпоставка хората да бъдат по-склонни да пътуват с влак. Удобството на пътниците се определя от комбинация от физически и психологически фактори. Реакцията на даден човек на околната среда в превозното средство зависи както от физическите данни, така и от индивидуалните характеристики, което означава, че при оценката на комфорта на пътниците трябва да се вземат предвид както обективни, така и субективни фактори. Направено е проучване за оценката на критериите влияещи на комфорта от пътниците в обществен крайградски транспорт и са анализирани резултатите. За да се остойности нещо толкова субективно се използва метод на тегловните коефициенти или метод на базата AHP модел за определяне на теглото на всеки критерий. Прилагайки избрания метод са определени тежестите на критериите въз основа на проучване под формата на анкета. Така определените тежести на отделните критерии за оценка на комфорта се залагат при остойностяване на този показател, който е основен елемент при използване на Logit модел за прогнозиране на разпределението на пътниците в крайградските обществени превози. Резултатите от направеното изследване ще спомогнат за подобряване на обслужването и привличането на повече пътници към железопътните крайградски превози.


крайградски превози комфорт при пътуване с обществен транспорт показатели влияещи върху комфортното пътуване AHP моделsuburban transport comfort when traveling by public transport indicators affecting comfortable travel AHP methodКостадин Трифонов

BIBLIOGRAPHY

[1] Berov T. i D. Stoykov. Application of method fuzzy logic for carrier selection.//Machenes, technologies, materials. ISSN 1313-0226. ISSUE 4/2013,
( [1] Беров Т. и Д. Стойков. Application of method fuzzy logic for carrier selection.//Machenes, technologies, materials. ISSN 1313-0226. ISSUE 4/2013, )

[2] Razmov T. i Varadinova Yu., „Analiz na kachestvoto na transportnata usluga“, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 11, broy 3/1, 2013 URL:
( [2] Размов Т. и Варадинова Ю., „Анализ на качеството на транспортната услуга“, Механика Транспорт Комуникации, том 11, брой 3/1, 2013 URL: )

[3] Karagyozov K., Vl. Rangelov, Prognozirane i segmentirane na pazara na patnicheskite prevozi, MNK “Transport 2004”, s.59–64, VTU “T. Kableshkov”, Sofiya
( [3] Карагьозов К., Вл. Рангелов, Прогнозиране и сегментиране на пазара на пътническите превози, МНК “Транспорт 2004”, с.59–64, ВТУ “Т. Каблешков”, София )

[4] Todorova M., Prilagane Na „ANR“ model pri izbor na prevozvach kato dostavchik na transportna usluga, Mezhdunarodna Nauchna Konferentsiya “Menidzhmant i Inzhenering’ 14”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, TU, 2014g
( [4] Тодорова М., Прилагане На „АНР“ модел при избор на превозвач като доставчик на транспортна услуга, Международна Научна Конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 14”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ, 2014г )

[5] Todorova M., Problemi pri obsluzhvane na patnitsite ot zhelezopatnite prevozi. Fakultetna nauchna konferentsiya 2012, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 10, broy 3/1, 2012
( [5] Тодорова М., Проблеми при обслужване на пътниците от железопътните превози. Факултетна научна конференция 2012, Механика Транспорт Комуникации, том 10, брой 3/1, 2012 )

[6] Stoilova, S., L. Kunchev. Application of the graph theory, AHP method and Cost Benefits Analysis for route selection of a road train. J Balk Tribol Assoc, 22(2), pp.1041- 1056, 2016, ISSN 1310-4772, IF:0,737 Thomson Reuters Web of Science

[7] Huang W, Shuai B. A methodology for calculating the passenger comfort benefits of railway travel, Journal of Modern Transportation 26(1), 2018 URL: http://jmt.swjtu.edu.cn/EN/abstract/abstrac...

[8] Immers, L. H., Stada, J. E. Traffic Demand Modelling: Course H111. Transl. by L. Hurley. Heverlee, Belgium: Katholieke Universiteit Leuven, 1998. IV, 110 p. URL: https://www.mech.kuleuven.be/cib/verkeer/dw...

[9] Todorova M, Choice of passenger transport mode using LOGIT model, 23ND International Symposium EURO - ZEL 2015 ”Recent Challenges For European Railways”, 2RD – 3H june 2015, Žilina (Slovak Republic), INBS 978-80-263-0936-9, P.216-223

[10] Podvezko, V.: Application Of Ahp Technique. Journal Of Business Economics And Management, Vol. 10, No. 2, 2009.

[11] Podvezko, V., Sivilevicius, H.: The use of AHP and rank correlation methods for determining the significance of the interaction between the elements of a transport system having a strong influence on traffic safety, Transport, Vol. 28, No. 4, 2013.

[12] Saaty, T. L.: How to make a decision: The Analytic hierarchy process. European journal of operational research, Vol. 48, No. 1, 1990.

[13] Oborne Dj, Clarke Mj (1975) Questionnaire surveys of passenger comfort. Appl Ergon 6(2):97–103 URL: https://www.sciencedirect.com/science/artic...

[14] Nan J (2005) Study on comfort demand of passenger travel. Rail Transp Econ 27(6):79–81 URL: https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie