Научный доклад ID 2003 : 2020/3
НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КУРСОВЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ И АНГЛИЙСКИ)

Нина Димитрова, Боряна Ружекова-Рогожерова

В статията е представена концепция за обучение на студенти в специализирани курсове по чужд език (руски и английски). Обучението е с практическа насоченост, цели формиране на чуждоезикови компетентности за използване на езика за специфични професионални цели и се изгражда от няколко основни компонента.

Наборът от базови понятия и съответно термини, се определят съвместно със специалисти в съответната област. Усвояването на терминологичната лексика, както и на специфичните особености на научния стил на речта осигуряват адекватност на професионалната чуждоезикова комуникация.

Особено внимание се отделя на изграждането на умения за превод на специализирани текстове, на работата с речници и по-конкретно на подбора на съответствия, осигуряващи максимална еквивалентност на превода.

Обучението се базира на теорията за менталните репрезентации, чието адекватно формиране е основна предпоставка за изграждането на езикови познания. Създаването на ментални репрезентации води до кохерентно организирани когнитивни структури, обуславящи по-сложни и прецизирани езикови познания и съответно по-висока комуникативната компетентност. Менталните репрезентации са свързани с всички нива на езиково описание, формират се на базата на езиковата осъзнатост и са в пряка връзка със степента на разбиране на преподадения материал. Формирането и повишаването на езиковата осъзнатост се осъществяват чрез прилагането на стратегиите за чуждоезиково изучаване.


чужд език за специфични цели терминология научен стил на речта превод ментални репрезентации езикова осъзнатост стратегии за чуждоезиково изучаванеforeign language for specific purposes terminology scientific style of speech translation mental Нина Димитрова Боряна Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Popova M. Teoriya na terminologiyata, IK „Znak’94”, Veliko Tarnovo, 2012
( [1] Попова М. Теория на терминологията, ИК „Знак’94”, Велико Търново, 2012 )

[2] Obshta Evropeyska Ezikova Ramka (Common European Framework Of Reference For Languages) https://www.coe.int/en/web/common-european-...
( [2] Обща Европейска Езикова Рамка (Common European Framework Of Reference For Languages) https://www.coe.int/en/web/common-european-... )

[3] Dimitrova N. K., Terminologicheskaya nominatsiya v oblasti transportnogo ekspedirovaniya, izd-vo na VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2019
( [3] Димитрова Н. К., Терминологическая номинация в области транспортного экспедирования, изд-во на ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2019 )

[4] Mitrofanova O. D. Nauchnyy stil rechi: problemy obucheniya. – 2-e izd., pererab. i dop., Russkiy yazyk, Moskva, 1985
( [4] Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – 2-е изд., перераб. и доп., Русский язык, Москва, 1985 )

[5] Anderson L., Krathwohl D., Four types of Knowledge. A Taxonomy For Learning, Teaching and Assessing, Longman, New York, 2001

[6] Davidko N., A Cognitive Approach to Teaching English for Special Purposes (ESP), Kalbų Studijos / Studies about Languages, 18, Lithuania, 2011, p. 83

[7] Kelly G., Principles of Personal Construct Psychology, Norton, New York, 1955

[8] Paivio A., Mental Representations: a Dual Coding Approach, OUP, Oxford, 1990

[9] Evans V., A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University Press Ltd, 2007

[10] Langacker R., An introduction to cognitive grammar, Evans V., Bergen B., Zinken J. (Eds), The Cognitive Linguistics Reader, Equinox Publishing Ltd, 2007

[11] Ruzhekova-Rogozherova B., ESP Curriculum Design and Cognitive Skills Formation, Celebrating Variety: Making the Most of Your Teaching and Learning Context, BETA E-Newsletter, 24 th BETA-IATEFL Annual International Conference, 2015, pp. 135–158

[12] Ruzhekova-Rogozherova B., Language Awareness, Language Learning Strategies, Contrastive and Comparative Teaching in ELT and ESP, E-publisher LiterNet, Varna, 2018 https://liternet.bg/publish20/b_ruzhekova/l...

[13] Donmall A. (ed), Language awareness, CILT, London, 1985

[14] Association for Language Awareness, http://www.languageawareness.org/?page_id=4...

[15] Oxford R., Language learning strategies in a nutshell: Update and ESL suggestions, TESOL Journal, 1992/1993, 2(2), pp. 18–22

[16] Oxford R., Language learning styles and strategies: an overview, Learning Styles & Strategies, GALA, Oxford, 2003

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie