Научный доклад ID 1990 : 2020/3
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ

Снежана Карипова

Индустриалният подем на модерното общество има неблагоприятно въздействие върху околната среда. Устойчивото развитие има за цел да намали вредите, които индустриалният прогрес причинява на обществото. Транспортният сектор е в центъра на икономическото благополучие на България. Страната ни се нуждае от добри транспортни връзки, за да развива своята търговия и икономическия си растеж, както и да създава работни места и благополучие. Устойчивото развитие на транспорта е неразделна част от бъдещето развитие на България, но неговото постигане е свързано с множество инвестиции, както и последващи промени. Тази статия първо ще разгледа четири от основните инициативи, които биха допринесли за постигането на устойчиво транспортно развитие в страната, а именно: усъвършенстване на транспортната инфраструктура, стимулиране на транспортната комодалност, разрастването на използването на интелигентните транспортни системи, както и задоволяването на нуждите на българския потребител. След това, ограниченията, пред постигането на всяка една от гореспоменатите инициативи, ще бъдат подробно разгледани.


транспорт устойчиво развитие ограничения Българияtransport sustainable development constraints BulgariaСнежана Карипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, H. RAZVITIE NA TRANSPORTNIYa SEKTOR V BALGARIYa V KONTEKSTA NA STRATEGIYaTA ZA USTOYChIVO RAZVITIE I IKONOMIChESKATA KRIZA V STRANATA.
( [1] Николова, Х. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА. )

[2] Nikolova, H. Inteligentnite transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane. Sofiya, 2017.
( [2] Николова, Х. Интелигентните транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017. )

[3] Geopolitika, 2011 g. Balgarskata transportna politika i strategiyata „Evropa 2020”.
( [3] Геополитика, 2011 г. Българската транспортна политика и стратегията „Европа 2020”. )

[4] Todorova, D. Publichno-chastno parthyorstvo. Instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura. Sofiya, 2015.
( [4] Тодорова, Д. Публично-частно партхьорство. Инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура. София, 2015. )

[5] Natsionalen statisticheski institut, 2020 g.
( [5] Национален статистически институт, 2020 г. )

[6] Ministerski savet na Republika Balgariya. NATsIONALNA STRATEGIYa ZA INTEGRIRANO RAZVITIE NA INFRASTRUKTURATA NA REPUBLIKA BALGARIYa I OPERATIVEN PLAN ZA IZPALNENIE ZA PERIODA 2006-2015. Sofiya, 2006.
( [6] Министерски съвет на Република България. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2006-2015. София, 2006. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie