Научный доклад ID 1977 : 2020/3
ФАКТОРИНГЪТ В ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Валентина Станева

Транспортът винаги е имал съществена роля в икономическия живот на страната. Основни негови задачи са насочени в областта на производството и потреблението, както и да подпомага изграждането на социалните функции в обществото.

Глобализацията на съвременния свят значително допринася за увеличаване на движението на хора, товари и капитали на разстояния, често надхвърлящи националните граници. Без различните видове транспорт е немислимо осъществяването на различни икономически процеси в страната и по света.

Освен цената на горивата и пътните такси, в себестойността на продукта „транспорт“ се включват и разходите за финансови ресурси – заеми, лизинг и факторинг. Другите разходи са свързани с амортизацията на дълготрайните активи в транспортното предприятие, разходите за поддръжка и резервни части, цената на труда и нормата на печалба за работодателя. Ниската себестойност на транспорта предполага по-голяма конкурентоспособност в сектора.

Факторингът като финансов инструмент се прилага за управление на вземания от клиенти, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги. Лицето, придобило вземанията (фактор) поема риска за тяхното събиране, в замяна на незабавно плащане към предоставилият стоката или услугата, което в общия случай е по-малко от номиналната фактурирана стойност на вземанията.

В доклада се прави анализ на възможностите за използване на факторинга в дейността на транспортно предприятие с неговите предимства и недостатъци.


факторинг транспорт клиенти доставчици вземания.factoring transport customers suppliers receivablesВалентина Станева

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrova, E., Pravna uredba na dogovora za faktoring saglasno balgarskoto zakonodatelstvo, Targovsko pravo OOD, 2006, Online article, http://eprints.nbu.bg/479/.
( [1] Димитрова, Е., Правна уредба на договора за факторинг съгласно българското законодателство, Търговско право ООД, 2006, Online article, http://eprints.nbu.bg/479/. )

[2] Koev, K., Harakteristiki na dogovora za faktoring. Yuridicheski sbornik na Burgaski svoboden universitet, tom XXIII, 2016, ISSN 1311-3771, str. 412-422.
( [2] Коев, К., Характеристики на договора за факторинг. Юридически сборник на Бургаски свободен университет, том XXIII, 2016, ISSN 1311-3771, стр. 412-422. )

[3] Petrova-Kirova, M., Lizing – vliyanie na promenite v MSFO 16 Lizing varhu predstavyaneto na predpriyatiya ot transportniya sektor. Mehanika Transport Komunikatsii, nauchno spisanie, tom 17, broy 3, 2019 g., statiya № 1808, ISSN 1312-3823 /print/, str. III-107 – III-108, 2019
( [3] Петрова-Кирова, М., Лизинг – влияние на промените в МСФО 16 Лизинг върху представянето на предприятия от транспортния сектор. Механика Транспорт Комуникации, научно списание, том 17, брой 3, 2019 г., статия № 1808, ISSN 1312-3823 /print/, стр. III-107 – III-108, 2019 )

[4] Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks.
( [4] Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. )

[5] Zakon za danaka varhu dobavenata stoynost.
( [5] Закон за данъка върху добавената стойност. )

[6] Zakon za zadalzheniyata i dogovorite.
( [6] Закон за задълженията и договорите. )

[7] Zakon za korporativnoto podohodno oblagane.
( [7] Закон за корпоративното подоходно облагане. )

[8] Zakon za kreditnite institutsii.
( [8] Закон за кредитните институции. )

[9] Targovski zakon.
( [9] Търговски закон. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie