Научный доклад ID 1949 : 2020/3
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА УМОРНА ЯКОСТ НА РАМА ОТ ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА

Ваньо Ралев

Най-важното и неотменно изискване за работоспособността на железопътните возила е здравината и целостта им, т.е. тяхната якост. Якостта остава определяща за безопасността на движение. Наред с якостта от първостепенна важност е изискването за дълготрайност в най-общия му смисъл, включавщо, уморната якост, корозия, износване и др. Разрушенията от умора на ходовата част, особено на пътнически вагони водят до тежки аварии и катастрофи, свързани с живота на пътниците. Якостта и дълготрайността на съвременния етап не само са добри пожелания и необходими изисквания, за които по-рано техническите оценки и решения са били формирани на базата на дългогодишни експлоатационни наблюдения и производствен опит от произведени партиди. Днес проблемите по якост и дълготрайност се решават несравнимо по-бързо и ефикасно благодарение главно на научно-техническите постижения, чрез теоретични изчисления с помощта на САЕ системи и експериментални изследвания. В настоящата публикация е систематизиран метод за изчисление на рама от пътническа талига на уморна якост с САЕ система. Посочени са резултати от изчисление на уморна якост на рама от пътническа талига тип YT72. Резултатите от такъв един анализ биха посочили правилното определяне на надеждностните параметри на едно изделие, като пътническа талига и нейния основен елемент - рама, още на ранният етап на нейното проектиране.


подвижен железопътен състав вагонна талига рама на пътническа талига уморна якостrolling stock wagon bogie passenger bogie frame fatigue strengthВаньо Ралев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolev P. K., D. Ts. Patyov, A. V. Dimitrov. PRILOZhNA MEHANIKA (uchebnik), VTU ”T. Kableshkov”, 2009
( [1] Колев П. К., Д. Ц. Патьов, А. В. Димитров. ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА (учебник), ВТУ ”Т. Каблешков”, 2009 )

[2] Vasilev D., Ivanov A., Teoretichna mehanika, VTU “T. Kableshkov”, Sofiya, 2014, Vtoro izdanie, ISBN 978-954-12-0144-2, 420s.
( [2] Василев Д., Иванов А., Теоретична механика, ВТУ “Т. Каблешков”, София, 2014, Второ издание, ISBN 978-954-12-0144-2, 420с. )

[3] Kolarov I., G. Dimchev. Mashinni elementi. VTU , ”T. Kableshkov”, 2018g
( [3] Коларов И., Г. Димчев. Машинни елементи. ВТУ , ”Т. Каблешков”, 2018г )

[4] Penchev Ts., Atmadzhova D. Yakost i dalgotraynost na avtomobilna i zhelezopatna tehnika., VTU, S. 2007
( [4] Пенчев Ц., Атмаджова Д. Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника., ВТУ, С. 2007 )

[5] Nedev V., Yakostno – deformatsionen analiz. Godishnik na VTU “T. Kableshkov”, № 5, Sofiya, 2014, VTU “T. Kableshkov”, 2014
( [5] Недев В., Якостно – деформационен анализ. Годишник на ВТУ “Т. Каблешков”, № 5, София, 2014, ВТУ “Т. Каблешков”, 2014 )

[6] Atmadzhova D., Opredelyane yakostnoto sastoyanie na elementi ot patnicheska taliga tip Y32, Mezhdunaroden Nauchen forum „Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta - 2014” t. 12, br.3/3, reg. No: 1339, str. VІ-1 do VІ-10, https://mtc-aj.com/library/1046.pdf
( [6] Атмаджова Д., Определяне якостното състояние на елементи от пътническа талига тип Y32, Международен Научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта - 2014” т. 12, бр.3/3, рег. No: 1339, стр. VІ-1 до VІ-10, https://mtc-aj.com/library/1046.pdf )

[7] Nikolov V., Yakost i dalgotraynost na avtomobilna i zhelezopatna tehnika. Rakovodstvo za uprazhneniya., http://tt.vtu.bg/learning/Rykovodstvo_upraz...
( [7] Николов В., Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника. Ръководство за упражнения., http://tt.vtu.bg/learning/Rykovodstvo_upraz... )

[8] ERRI (ORE) QUESTION B12 Standardisation des Wagons Rapport №17, Utrecht 1977-2001

[9] EN 12663-2:2010 Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 2: Tovarni vagoni
( [9] EN 12663-2:2010 Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 2: Товарни вагони )

[10] UIC 510 Tovarni vagoni. Stendovi izpitaniya na ramite na taligi s 2 i 3 koloosi. 1- vo izdanie ot 01.01.1989 – prepechatano izdanie ot 01.07.1994
( [10] UIC 510 Товарни вагони. Стендови изпитания на рамите на талиги с 2 и 3 колооси. 1- во издание от 01.01.1989 – препечатано издание от 01.07.1994 )

[11] UIC 515-4 Patnicheski podvizhen sastav. Taligi – Hodova chast. Yakostni izpitaniya na ramata na taligata 1- vo izdanie ot 01.01.1993
( [11] UIC 515-4 Пътнически подвижен състав. Талиги – Ходова част. Якостни изпитания на рамата на талигата 1- во издание от 01.01.1993 )

[12] EN 13749:2011 – Zhelezopatna tehnika. Koloosi i taligi. Metodi za opredelyane na iziskvaniyata kam konstruktsiyata na ramata na taligite.
( [12] EN 13749:2011 – Железопътна техника. Колооси и талиги. Методи за определяне на изискванията към конструкцията на рамата на талигите. )

[13] Penchev Ts., Atmadzhova D. Vaprosi ot eksploatatsiyata, remonta i retsikliraneto na patnicheski vagoni, VTU ”T. Kableshkov”, 2003.
( [13] Пенчев Ц., Атмаджова Д. Въпроси от експлоатацията, ремонта и рециклирането на пътнически вагони, ВТУ ”Т. Каблешков”, 2003. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie