Научный доклад ID 1944 : 2020/3
ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИНЕН АНАЛИЗ НА РАМА-КОНЗОЛНА ЧАСТ ЗА ТОВАРНИ ВАГОНИ

Добринка Атмаджова

Надеждността на техническите системи зависи от състоянието на елементите им през целият период на експлоатация. Качеството на превозния процес като цяло, опазването живота и здравето на пътниците, както и съхраняването на превозваните товари, в пряка степен зависят от състоянието на коша на подвижния състав, в това число и от качеството, надеждността, безотказността, дълготрайността на рамата на железопътните возила и изграждащите я елементи. Рамата като основен носещ елемент от коша на товарни вагони е подложена на всички вертикални и хоризонтални, статични и динамични натоварвания. Голямо е разнообразието на изчислителните схеми на конструкции рами за покрити, открити и специализирани товарни вагони. Необходимостта от изследване якостта на рама-конзолна част от действието на хоризонтално-надлъжни натоварвания възниква от все по-често възникващите произшествия със сблъсъци между подвижния железопътен състав и други превозни средства или обекти. Възниква необходимостта от вграждането в конструкцията на рама-конзолна част на енергопоглъщащи системи и „краш” елементи. В настоящата публикация се разглеждат различни конструкции на рама за товарни вагони и по-специално рама-конзолна част. Извършва се якостен анализ на съществуващи в експлоатация конструкции рами-конзолна част на платформени и открити товарни вагонии и освободени за вграждане на енергопоглъщащи системи. Якостият анализ се извършва по метода на крайните елементи, чрез моделиране с програмен продукт Solid Works.


подвижен железопътен състав товарни вагони рама-конзолна част якостно-деформационен анализ.rolling stock freight wagons frame-console part strength-deformation analysis.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Stoilov V., Slavchev S., Vagoni, TU Sofiya, S. 2014
( [1] Стоилов В., Славчев С., Вагони, ТУ София, С. 2014 )

[2] Petrovic D., Rakanovic R., Zeleznicka vozila Praktikum., Kraljevo, 2006

[3] Petroviħ D., Aleksandrov V., ZhELEZNIChKA VOZILA OSNOVE, Univerzitet u Kragujevtsu, FMG Kraљevu, DOO „Rizha”, ISBN 978-86-82631-66-8, s. 223, 2013
( [3] Петровиħ Д., Александров В., ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА ОСНОВЕ, Универзитет у Крагуjевцу, ФМГ Краљеву, ДОО „Рижа”, ISBN 978-86-82631-66-8, с. 223, 2013 )

[4] http://transwagon-bg.com

[5] BDS EN 13775-1:2004 Zhelezopatna tehnika. Izmervane na novi i modifitsirani tovarni vagoni. Chast 1: Printsipi na izmervane.
( [5] БДС EN 13775-1:2004 Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни вагони. Част 1: Принципи на измерване. )

[6] BDS EN 13775-3:2004 Zhelezopatna tehnika. Izmervane na novi i modifitsirani tovarni vagoni. Chast 3: Tovarni vagoni s dve koloosi.
( [6] БДС EN 13775-3:2004 Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни вагони. Част 3: Товарни вагони с две колооси. )

[7] EN 12663-2:2010 Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 2: Tovarni vagoni.
( [7] EN 12663-2:2010 Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 2: Товарни вагони. )

[8] BDS EN 15227:2008 A1:2010 Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya za ustoychivost na udar na koshovete na vagonite na zhelezopatnoto prevozno sredstvo
( [8] БДС EN 15227:2008 A1:2010 Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на кошовете на вагоните на железопътното превозно средство )

[9] Molatefi H., Azizi M., H. Mozafari, Crashworthiness Analysis and Energy Absorption Enhancement of a Passenger Rail Vehicle, IJ of Railway Research, Vol.3, No.1,(2016),45-54

[10] http://www.eisenbahn-systemtechnik.de

[11] UIC 577 (2012) 5th Edition - Wagon stresses - Putra Standards

[12] Nedev V. Yakostno-deformatsionen analiz, monografiya, VTU „T. Kableshkov”, 2014
( [12] Недев В. Якостно-деформационен анализ, монография, ВТУ „Т. Каблешков”, 2014 )

[13] Ivanov A., Petrova L., Vliyanie na naprechnite gredi varhu napregnatoto i deformiranoto sastyanie na plochogredovi konstruktsii, Nauchno spisanie MTK ISSN 1312-3823, br. 1, 2003
( [13] Иванов А., Петрова Л., Влияние на напречните греди върху напрегнатото и деформираното състяние на плочогредови конструкции, Научно списание МТК ISSN 1312-3823, бр. 1, 2003 )

[14] BDS EN 14363:2016 Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie