Научный доклад ID 1919 : 2020/2
КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Нина Гергова

В условия на пазарна икономика повишаването на качеството и конкурентоспособността на образователната услуга е актуално и необходимо. Пазарът на труда със своето динамично развитие определя и основните предизвикателства пред образователната система.

Равнището на качество на образователната услуга определя степента на конкурентоспособност на образователната институция. Нивото на подготовка на потребителите на конкретната услуга дават оценката на крайния ползвател за качеството и ефективността на образователния процес.

В статията внимание се отделя на качеството на образование, което се явява ключов фактор за постигане на по-високи знания, както за отделния човек, така и за обществото като цяло. От съществено значение за успешната реализация на обучаемите е развитието на функционалните компетентности и умения.

Акцент се поставя на изграждането на устойчива и ефективна връзка между образователните институции и пазара на труда, както и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с определено ниво на образование. Те се явяват ключов фактор при оценка на качеството на образователната услуга.

Повишаването на конкурентоспособността на образователната дейност е обвързана с изискванията на все по-бързо променящия се пазар на труда. Определено образователните институции, които осигуряват повече знания със съответното качество на обучение са конкурентоспособни.


образование качество конкурентоспособност ефективност.education quality competitiveness efficiencyНина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dancheva M., Todorova D., „Marketingov analiz na konkurentosposobnostta na obrazovatelnite uslugi na vissheto uchilishte (VU) – metodicheski aspekti”, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3, 2015, str. 8, ISSN 1312-3823
( [1] Данчева М., Тодорова Д., „Маркетингов анализ на конкурентоспособността на образователните услуги на висшето училище (ВУ) – методически аспекти”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 8, ISSN 1312-3823 )

[2] Ministerstvo na obrazovanieto i naukata, Reytingova sistema 2020 g., http://rsvu.mon.bg
( [2] Министерство на образованието и науката, Рейтингова система 2020 г., http://rsvu.mon.bg )

[3] Natsionalna agentsiya za otsenyavane i akreditatsiya, https://www.neaa.government.bg/
( [3] Национална агенция за оценяване и акредитация, https://www.neaa.government.bg/ )

[4] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [4] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[5] Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2014-2020g., https://www.mon.bg/
( [5] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020г., https://www.mon.bg/ )

[6] Todorova D., ”Badeshte, bazirano varhu znanieto”, Nauchno metodichesko spisanie ”Profesionalno obrazovanie”, izd. ”Az Buki”, MON, Sofiya, kn. 5, 2012, ISSN 1314-555X, str. 411-412
( [6] Тодорова Д., ”Бъдеще, базирано върху знанието”, Научно методическо списание ”Професионално образование”, изд. ”Аз Буки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555X, стр. 411-412 )

[7] www.worldometers.info/population

[8] www.4icu.org/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie