Научный доклад ID 1866 : 2019/3
ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИЗВЪНПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИПС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА

Стела Гюдорова, Пламен Глогов, Mира Георгиева

Настоящето проучване е фокусирано върху една от заплахите за естествените планински хабитати, често подценявана и неглижирана при изготвянето на стратегии и планове за управление на горските територии, а именно – движението на извънпътни превозни средства (ИПС). Целта е, да се представи конкретна информация за заплахите от въздействието на ИПС върху популациите от растителни видове с природозащитен статут на територията на Лозенска планина. Периодът на проучване е 2017-2018 г. По трансектен метод на представителни участъци по цялата територия на планината са открити 31 вида с консервационен статут в 64 находища. Преки заплахи от въздействието на ИПС са установени за 61,3 % от видовете и 42,2% от находищата, а 53,6% от маршрутите на ИПС представляват реална опасност за видовете.


offroad естествени хабитати горски екосистеми деградацияoffroad natural habitats forest ecosystems degradationСтела Гюдорова Пламен Глогов Mира Георгиева

BIBLIOGRAPHY

[1] POVIK-OOS OOD 2008. Ekologichna otsenka na “Natsionalna strategiya za ustoychivo razvitie na turizma v Republika Balgariya, 2008 – 2013 g.
( [1] ПОВИК-ООС ООД 2008. Екологична оценка на “Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България, 2008 – 2013 г. )

[2] Munger, J.C., B.R. Barnett, S.J. Novak, and A.A. Ames. Impacts of off-highway motorized vehicle trails on the reptiles and vegetation of the Owyhee Front. ID Bur. Land Mgt. Tech. Bull. 2003. 03-3:1-23.

[3] Foltz, R.B. Erosion from all terrain vehicle (ATV) trails on National Forest lands. In: Proceedings of the American Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting. St. Joseph, MI. Paper Number 068012. 2006.

[4] Stokowski, P.A. and C.B. LaPointe. Environmental and social effects of ATVs and ORVs: An annotated bibliography and research assessment. School of Natural Resources, University of Vermont, Burlington, VT. 2000.

[5] Rooney, T.P. Distribution of ecologically-invasive plants along off-road vehicle trails in the Chequamegon National Forest, Wisconsin. 2005. The Michigan Botanist 44:178-182.

[6] Switalski Т. А., Jones A. Off-road vehicle best management practices for forestlands: A review of scientific literature and guidance for managers. Journal of Conservation Planning.2012. Vol 8: 12 – 24

[7] Ivanov, Il., M. Georgiev, P. Petrov, E. Blagoev. Geomorfolozhka harakteriktika na teritoriite ta gr. Sofiya, Sofiyski i Pernishki okrazi vav vrazka s analiza i ikonomicheskata otsenka na prirodnite usloviya i resursi, Doklad za KIPS. Fond katedra LOPS pri GGF na SU „Kl. Ohridski”. 1969. 171 s.
( [7] Иванов, Ил., M. Георгиев, П. Петров, Е. Благоев. Геоморфоложка характериктика на териториите та гр. София, Софийски и Пернишки окръзи във връзка с анализа и икономическата оценка на природните условия и ресурси, Доклад за КИПС. Фонд катедра ЛОПС при ГГФ на СУ „Кл. Охридски”. 1969. 171 с. )

[8] Pavlova, D., Dimitrov, D., Kozuharova, E. Flora of the serpentine complexes in Eastern Rhodopes (Bulgaria), In: P. Beron, A. Popov (Eds.) Biodiversity of Bulgaria 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). 2005. Pensoft et Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 111-121.

[9] Delipavlov, D. I. Cheshmedzhiev, M. Popova, D. Terziyski, I. Kovachev. Opredelitel na rasteniyata v Balgariya. Agraren universitet. Plovdiv. 2003. 499 s.
( [9] Делипавлов, Д. И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив. 2003. 499 с. )

[10] Glogov, P. A. Delkov. Rezultati ot prouchvane na visshata flora na Lozenska Planina. Nauka za gorata. 2016. 1-2: 5046.
( [10] Глогов, П. А. Делков. Резултати от проучване на висшата флора на Лозенска Планина. Наука за гората. 2016. 1-2: 5046. )

[11] Petrova, A., V. Vladimirov (eds). Red List of Bulgarian vascular plants, Phytologia Balcanica 15(1) 2009: 63-94.

[12] Biserkov, V. i dr. (red.). Elektronno izdanie na Chervena kniga na Republika Balgariya. BAN & MOSV, Sofiya t. Rasteniya i t. 3 Prirodni mestoobitaniya. 2015. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/
( [12] Бисерков, В. и др. (ред.). Електронно издание на Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София т. Растения и т. 3 Природни местообитания. 2015. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/ )

[13] Velchev, V. (red.) Chervena kniga na NR Balgariya. T. 1. Rasteniya. Izd. BAN, Sofiya. 1984. 447 s.
( [13] Велчев, В. (ред.) Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София. 1984. 447 с. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie