Научный доклад ID 1855 : 2019/3
ВОДНОТО ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО ОПОРИТЕ НА МОСТОВЕТЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИТЕ ОТ ВТУ ”ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Стойна Костова

Релефът на България е равнинно-хълмист. Основният воден източник за територията на страната са реките. През периода на пролетното пълноводие за по-голямата част от територията на България се оттичат 40-50% от годишния отток, а през лятното маловодие 8-12%, като една част от по-малките реки пресъхват. Именно неравномерното отичане в комбинация с недоброто поддържане на речните корита създава проблем при изравянето на мостовите опори и устои. Преминаващите високи води увеличават степента на изравянето им и ги компрометират. Интензивните валежи създават аварийни ситуации, когато преливат през пътното платно и изравят откосите на насипите.

Доброто поддържане и постоянният контрол на изградената инфраструктура, на насипите около устоите на мостовете и на речните корита могат да предотвратят нежелани аварии и извънредни ситуации.

Обзор на теоретичните и приложни изследвания на учените от ВТУ „Тодор Каблешков“ през последните години в областта на експлоатацията на мостовете е направен в тази статия. Разгледани са проблемите за сигурното пропускане на водното течение, защитата срещу разрушаване на мостовете от наводнение, устойчивостта на речното легло срещу общите и местни деформации. Ефективните хидроизолации за мостовете са разгледани също тук.


мостове руслови деформации изравяне хидроизолацииbridges water course deformations digging out waterproofingСтойна Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov Zh. , Iv. Lalov „Hidrolozhki, hidravlichni izsledvaniya i ruslovi deformatsii pri mostovite prehodi“ 2004 g., VTU “Todor Kableshkov “,
( [1] Николов Ж. , Ив. Лалов „Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостовите преходи“ 2004 г., ВТУ “Тодор Каблешков “, )

[2] Zafirova M. K.Kostov „Izsledvane na izravyaneto pri mostovite saorazheniya“, nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“: tom 11, broy 2, 2013 g.
( [2] Зафирова М. К.Костов „Изследване на изравянето при мостовите съоръжения“, научно списание „Механика Транспорт Комуникации“: том 11, брой 2, 2013 г. )

[3] Zafirova M. K.Kostov „Prilozhenie na elektronnoto upravlenie v transportnata infrastruktura“ „Mehanika Transport Komunikatsii“ , tom 12, broy 3/3, 2014 g.,
( [3] Зафирова М. К.Костов „Приложение на електронното управление в транспортната инфраструктура“ „Механика Транспорт Комуникации“ , том 12, брой 3/3, 2014 г., )

[4] Zafirova M., “Hidroizolatsiya na mostovi konstruktsii”, Sp. “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 15, broy 1, 2017 g.,
( [4] Зафирова M., “Хидроизолация на мостови конструкции”, Сп. “Механика Транспорт Комуникации”: том 15, брой 1, 2017 г., )

[5] Porozhanova N., Valkova St., Zafirova M. , „Iziskvaniya za hidroizolatsionnite mushami, izpolzvani v mostovite konstruktsii“, , tom 16, broy 3/3, 2018 g.,
( [5] Порожанова Н., Вълкова Ст., Зафирова М. , „Изисквания за хидроизолационните мушами, използвани в мостовите конструкции“, , том 16, брой 3/3, 2018 г., )

[6] Tsachevska L. , Zafirova M. , B. Savova, Metodika za vazstanovyavane tselostta na betonovite i stomanobetonovi hidromeliorativni saorazheniya. s tsel namalyavane na filtratsiyata, sp. „Ekologiya i industriya” t.7, №2, 178-179,2005, ISSN 1311-2783,
( [6] Цачевска Л. , Зафирова М. , Б. Савова, Методика за възстановяване целостта на бетоновите и стоманобетонови хидромелиоративни съоръжения. с цел намаляване на филтрацията, сп. „Екология и индустрия” т.7, №2, 178-179,2005, ISSN 1311-2783, )

[7] Zafirova M., L. Tsachevska, B. Savova, „Meropriyatiya za uvelichavane na k.p.d. v napoitelnite sistemi s otkriti kanali“ sp. „Ekologiya i badeshte” br.2-3, 2005, ISSN 1312-0751,
( [7] Зафирова М., Л. Цачевска, Б. Савова, „Мероприятия за увеличаване на к.п.д. в напоителните системи с открити канали“ сп. „Екология и бъдеще” бр.2-3, 2005, ISSN 1312-0751, )

[8] Kolev Ch. „Spetsifichni tipove avarii po transportnite saorazheniya, prichineni ot navodneniyata prez m. avgust 2005 g.“ - Sb. rez. ot dokladi ot Yubileynata nauchna sesiya posluchay 65 – godishninata na UASG, S. 2007g., str. 291-292, CD – str. 163-168.
( [8] Колев Ч. „Специфични типове аварии по транспортните съоръжения, причинени от наводненията през м. август 2005 г.“ - Сб. рез. от доклади от Юбилейната научна сесия послучай 65 – годишнината на УАСГ, С. 2007г., стр. 291-292, CD – стр. 163-168. )

[9] Kolev Ch., „Otsenka na razlikite mezhdu deystvitelni i orazmeritelni vodni kolichestva, preminali prez mostovete pri navodneniyata na 6 i 7 avgust 2005g.“– Sb. s dokl. ot Nats. nauchno-tehn. konferentsiya „Sastoyanie i ovladyavane na svlachishtnite i erozionnite protsesi v R.Balgariya”, Akad. Izdatelstvo „Prof. M.Drinov”. S, 2006, str. 191-194.
( [9] Колев Ч., „Оценка на разликите между действителни и оразмерителни водни количества, преминали през мостовете при наводненията на 6 и 7 август 2005г.“– Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България”, Акад. Издателство „Проф. М.Дринов”. С, 2006, стр. 191-194. )

[10] Kolev Ch. . „Navodneniyata u nas – sluchayni ili zakonomerni?” – Arh & Art borsa, 36/2005g.
( [10] Колев Ч. . „Наводненията у нас – случайни или закономерни?” – Арх & Арт борса, 36/2005г. )

[11] Kolev Ch., M. Perikliyska, „Sravnitelen analiz na savremennite tehnologii za fundirane pri visoko nivo na podzemnata voda“, Sb. dokladi ot Mezhd. nauchna konf. ”proektirane na sgradi i saorazheniya”, 12-14.09., Varna
( [11] Колев Ч., М. Периклийска, „Сравнителен анализ на съвременните технологии за фундиране при високо ниво на подземната вода“, Сб. доклади от Межд. научна конф. ”проектиране на сгради и съоръжения”, 12-14.09., Варна )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie